Diensten - 123311-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Bagagekluizen

2019/S 053-123311

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
NS Groep NV
41680548
Laan van Puntenburg 100
Utrecht
3511ER
Nederland
Contactpersoon: Anouk Haakman
Telefoon: +31 886713319
E-mail: procurementsupport@ns.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ns.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.nsprocurement.nl/contact
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4eac6bb5095597a17875c8883bde8a91
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Procurement Support and Intelligence
Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 886713319
E-mail: procurementsupport@ns.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nsprocurement.nl/

I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vervoer met trein

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Luggage Lockers Railway Stations

Referentienummer: WS1641231289
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44421710
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This call for tender is about the delivery and installation of the new system for luggage lockers to replace the existing system, delivery and installation of a new total solution of luggage lockers and 24/7 support.

Initially the focus will be on equipping the existing luggage lockers with a new system, making use of the existing physical lockers. The current physical luggage lockers (steel) are still in good condition and NS wishes to maintain them from a sustainability point of view. However, the current system of the luggage lockers is outdated and the current payment terminal is end of life in December 2019 and therefore need to be replaced. After the replacement of the system on the existing luggage lockers, NS also wants the possibility to place a new total solution on existing or new stations.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44421600
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NS Stations currently operates luggage lockers on 28 stations with a total of 2 400 luggage lockers and 130 control panels.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

NS intends entering into a contract for a period of 4 years with the possibility to extend with 4 x 1 year.

Notwithstanding the foregoing, the part of the contract concerning 24/7 Support will have a duration of 4 years with the possibility to extend with 11 x 1 years.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N/a

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

NS intends entering into a contract for a period of 4 years with the possibility to extend with 4 x 1 year with a supplier who is able to deliver and install the new System to replace the existing System, deliver and install a new Total Solution and delivery of 24/7 Support as described.

Notwithstanding the foregoing, the part of the contract concerning 24/7 Support will have a duration of 4 years with the possibility to extend with 11 x 1 years.

NS opts for this term due to the fact that the expected life span of the software will exceed 8 years. In view of the close interwovenness between the software and 24/7 Support of the Total Solution, the aforementioned term has been chosen.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 23/04/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden Nederland
Vrouwe Justitiaplein 1
Utrecht
3511 EX
Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019