Diensten - 123331-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Toezicht op uitvoering van de bouw

2019/S 053-123331

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Adif — Alta Velocidad
Q2802152E
C/ Hiedra, 9, edificio 23
Madrid
28036
Spanje
Telefoon: +34 917744804
E-mail: mjmoro@adif.es
Fax: +34 917674490
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adifaltavelocidad.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto constructivo de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la línea de alta velocidad Vitoria-B

Referentienummer: 3.18/20830.0025 (CON 002/18)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto constructivo de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Vitoria-Bilbao.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Álava, Guipúzcoa, Vizcaya.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Realización de los servicios arriba indicados.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Podrá ser cofinanciado por el Mecanismo “Conectar Europa” (CEF).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Adicionalmente, se puede disponer de toda la documentación relativa al procedimiento en la siguiente dirección electrónica: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma&gt;.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 039-085983
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto constructivo de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la línea de alta velocidad Vitoria-B

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Con fecha 8.3.2019, se ha resuelto desistir del procedimiento de adjudicación y ordenado el archivo del expediente de contratación.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Órgano de Contratación de Adif — Alta Velocidad
C/ Hiedra, 9
Madrid
28036
Spanje
Telefoon: +34 917744804
Fax: +34 917674490
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019