Diensten - 123341-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Antwerpen: Uitvoeren van studies

2019/S 053-123341

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Havenbedrijf Antwerpen
HA
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
België
E-mail: procurement@portofantwerp.com
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.portofantwerp.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract studieopdrachten infrastructuur en gebouwen

Referentienummer: B10646
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 488 300.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haven van Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten. De dienstverlener zal instaan voor de begeleiding en de ondersteuning van het Havenbedrijf, dienst Onshore Infrastructure bij de opmaak van projectvoorstellen, bij de opmaak van projectontwerpen en bij de uiteindelijke aanbestedingsprocedure van diverse investeringsprojecten. Ook bijstand bij de uitvoeringsfase kan gevraagd worden. De studieopdrachten situeren zich binnen de domeinen wegenis- en riolering, verkeerskundige vraagstukken, gebouwen, funderingen, ... delen ervan of in hun geheel.

Onderhavige opdracht zal opgesplitst worden in deelopdrachten, die tijdens de uitvoering gesloten zullen worden, naargelang de noden van de aanbestedende overheid. Elke deelopdracht zal een eigen, bindende uitvoeringstermijn hebben.

Per studieopdracht zal afzonderlijk en vooraf bepaald worden, welke prestaties van de dienstverlener verwacht zullen worden. Hieronder een lijst - niet limitatief met mogelijke taken:

• Het uitvoeren van topografische opmetingen;

• Inventariseren van beschikbare, bestaande informatie;

• Opmaken van haalbaarheidsstudies;

• Het opmaken van verschillende voorontwerp- en ontwerpdossiers (incl. de nodige stabiliteitsstudies en rekennota’s) van infrastructuurwerken;

• Het opmaken van de nodige vergunningsaanvragen waaronder omgevingsvergunningen, machtigingen,....

• Het opstellen aanbestedingsdocumenten (bestek, meetstaat, plannen,....)

• Het bijwonen van vergaderingen en het opstellen van bijhorende verslagen;

• Het verlenen van bijstand aan het bestuur tijdens de uitvoering van welbepaalde infrastructuurwerken

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van het projectteam / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-288367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B10646
Perceel nr.: 1
Benaming:

Raamcontract studieopdrachten infrastructuur en gebouwen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Evolta Engineers NV
Koningsstraat 270
Sint-Joost-ten-Node
1210
België
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 488 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

* Wijze van indienen – e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

De kandidaturen kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be.

* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

— Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— Selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'

— Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019