Usługi - 123361-2016

12/04/2016    S71

Belgia-Bruksela: Usługi konserwacji elementów ślusarskich i stolarki metalowej oraz drobne specjalne prace remontowe

2016/S 071-123361

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/43
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komitet Regionów Unii Europejskiej (KR)
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1434
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi konserwacji elementów ślusarskich i stolarki metalowej oraz drobne specjalne prace remontowe

Numer referencyjny: OIB.DR.2/PO/2015/085/691.
II.1.2)Główny kod CPV
98395000 Usługi ślusarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi konserwacji elementów ślusarskich i stolarki metalowej oraz drobne specjalne prace remontowe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 110 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44316500 Wyroby kute
44220000 Stolarka budowlana
44221240 Wrota garażowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi konserwacji elementów ślusarskich i stolarki metalowej oraz drobne specjalne prace remontowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 110 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent musi załączyć formularz identyfikacyjny (zob. załącznik I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oraz wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferent określi państwo, w którym ma zarejestrowaną siedzibę lub miejsce zamieszkania, w dokumentacji dowodowej wymaganej przepisami prawa kraju pochodzenia.

Oferent powinien załączyć opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.

Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) za 3 ostatnie lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,

— oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z dziedziną objętą niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średniego szczegółowego rocznego obrotu w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości 1 500 000 EUR.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

a) wykaz zamówień referencyjnych dotyczących konserwacji oraz powiązanych robót zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat w dziedzinie ślusarki lub stolarki metalowej, z wyszczególnieniem dla każdego projektu: nazwy klienta, dat realizacji oraz zafakturowanych kwot;

b) dowód zdolności do udostępnienia co najmniej:

— 10 techników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z 2-letnim doświadczeniem w sektorze konserwacji technicznej elementów ślusarki i stolarki metalowej,

— 1 głównego mistrza. Osoba ta ma wykształcenie średnie oraz 3-letnie doświadczenie lub pełniła funkcję mistrza przez co najmniej 10 lat w sektorze konserwacji technicznej budynków,

— asystenta techniczno-administracyjnego mającego 2-letnie doświadczenie w dziedzinie administracji, z wykształceniem technicznym na poziomie szkoły średniej oraz 2-letnim doświadczeniem w sektorze konserwacji technicznej budynków;

c) kopie certyfikatów zgodności (VCA);

d) oświadczenie kandydata, że posiada upoważnienie producentów wymienionych w załączniku II.7 specyfikacji technicznej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) całkowita minimalna kwota wynosząca co najmniej 1 000 000 EUR;

b) dowód zdolności do udostępnienia minimalnego wymiaru personelu należy przedstawić w formie życiorysów.

W przypadku 10 techników proponowane profile muszą obejmować co najmniej następujące dziedziny:

— konserwacja i naprawy drzwi przemysłowych, rolet, drzwi automatycznych oraz drzwi obrotowych, elektromechanicznych/elektrycznych,

— magazynier, prace ślusarskie, wycinanie i odnawianie kluczy,

— monter/spawacz, obróbka metali,

— obsługa obrabiarki, tokarki/frezarki.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2016
Czas lokalny: 17:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. pkt 4.2 zaproszenia do składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1434 Zainteresowane strony zachęca się do zarejestrowania się przez witrynę internetową. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

2) Obowiązkowe wizyty w terenie: 26.4.2016 lub 27.4.2016.

3) Agencje wykonawcze mogą zostać dołączone w trakcie trwania umowy (w granicach 10% całkowitej kwoty zamówienia dla wszystkich agencji wykonawczych łącznie), jeśli w trakcie procedury przetargowej oficjalnie nie istniały ani nie znajdowały się na etapie tworzenia, a w konsekwencji nie mogły zostać formalnie wskazane w dokumentach przetargowych.

4) Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

5) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB, zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2016