Služby - 123361-2016

12/04/2016    S71

Belgicko-Brusel: Služby údržby týkajúce sa zámkov a kovových súčastí, ako aj špeciálne menšie úpravy

2016/S 071-123361

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výbor regiónov Európskej únie (VR)
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1434
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby údržby týkajúce sa zámkov a kovových súčastí, ako aj špeciálne menšie úpravy.

Referenčné číslo: OIB.DR.2/PO/2015/085/691.
II.1.2)Hlavný kód CPV
98395000 Zámočnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby údržby týkajúce sa zámkov a kovových súčastí, ako aj špeciálne menšie úpravy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 110 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44316500 Kovotepecké výrobky
44220000 Výrobky stavebného stolárstva
44221240 Garážové dvere
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby údržby týkajúce sa zámkov a kovových súčastí, ako aj špeciálne menšie úpravy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 110 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti (pozri prílohu I k súťažným podkladom) a všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 tohto oznámenia pod názvom „Podmienky účasti“, ktoré sú uvedené v prílohe I k súťažným podkladom,

Uchádzač musí priložiť dokumentárny dôkaz s názvom krajiny, v ktorej má ústredie alebo sídlo, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.

Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— kópiu úradných finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz, pokiaľ ide o ročné zisky pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz o špecifickom ročnom obrate v oblasti obsiahnutej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, realizovanom počas posledných 3 finančných rokov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o svojom špecifickom priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 1 500 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

a) zoznam referencií obsahujúcich zákazky na údržbu a vykonanie prác a poskytnutie súvisiacich služieb, ktoré boli realizované počas posledných 3 rokov v oblasti zámočníckych a/alebo kovoobrábacích prác, kde sa pri každom projekte uvedie: meno zákazníka, dátumy a fakturované sumy;

b) dôkaz o schopnosti poskytnúť aspoň:

— 10 technikov na plný pracovný úväzok s 2-ročnou praxou v oblasti technickej údržby zámkov a kovových súčastí,

— 1 vedúceho dozorného pracovníka. Táto osoba musí mať ukončené vyššie stredné vzdelanie a musí mať aspoň 3-ročnú prax, alebo musela pracovať aspoň 10 rokov vo funkcii „dozorného pracovníka“ v oblasti technickej údržby budov,

— 1 technicko-administratívneho asistenta, ktorý má ukončené stredné technické vzdelanie a má 2-ročnú prax v oblasti administratívy a 2-ročnú prax v oblasti technickej údržby budov;

c) kópie osvedčení o zhody (VCA);

d) vyhlásenie uvádzajúce, že uchádzač je schválený výrobcami uvedenými v prílohe II.7 k technickým špecifikáciám.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

a) minimálna celková hodnota vyššia ako 1 000 000 EUR;

b) na dôkaz o schopnosti poskytnúť minimálne požadovaných pracovníkov je potrebné priložiť ich životopisy.

Čo sa týka 10 technikov, navrhované profily majú pokrývať aspoň nasledujúce oblasti:

— údržba a oprava priemyselných dverí, roliet, automatických dverí a otáčacích dverí, ako aj elektromechaniky/elektroniky,

— správa skladu, zámočnícke práce, výroba a oprava kľúčov,

— montáž/zváranie, kovoobrábacie práce,

— práca s obrábacími strojmi, sústruženie/frézovanie.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/05/2016
Miestny čas: 17:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/05/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri bod 4.2 výzvy na súťaž.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

36 mesiacov po pridelení.

VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1434 Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom tejto webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

2) Povinné prehliadky miesta: 26.4.2016 alebo 27.4.2016.

3) Do zákazky môžu byť v pozícii obstarávateľov zahrnuté výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zákazky a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak v čase zverejnenia tejto výzvy na súťaž tieto agentúry ešte neboli oficiálne vytvorené alebo sa nevytvárali, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené.

4) Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nových služieb zahŕňajúcich opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej pridelil túto zákazku.

5) Ďalšie informácie o účasti na výzvach na súťaž a o poradí postupov pre verejné obstarávanie v OIB nájdete v dokumente „Guide for tenderers“ (Sprievodca pre uchádzačov) a brožúre „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné cez tento odkaz: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/03/2016