Dienstleistungen - 123361-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Danzig: Schlammbehandlung

2019/S 053-123361

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
SAUR Neptun Gdańsk S.A.
ul. Wałowa 46
Gdańsk
80-858
Polen
Kontaktstelle(n): Saur Neptun Gdańsk SA
Telefon: +48 583252700-233
E-Mail: Dariusz.Michalak@sng.com.pl
Fax: +48 583014513
NUTS-Code: PL634

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sng.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i termicznym unieszkodliwianiu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w instalacji ITPO usytuowanej na terenie Oczyszczalni

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-SAP/3/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513800
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i termicznym unieszkodliwianiu całkowitej ilości wytworzonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w 2019 r. w instalacji ITPO usytuowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w planowanej ilości 48000 Mg masy mokrej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i termicznym unieszkodliwianiu całkowitej ilości wytworzonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w 2019 r. w instalacji ITPO usytuowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w planowanej ilości 48000 Mg masy mokrej.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Istniejąca w Gdańsku infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna tworzy – pod względem funkcjonalnym – jeden system obejmujący urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, a także budynki związane z wykonywaniem usługi dostawy i odbioru ścieków. Właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest GIWK. Spółka ta, jako właściciel, podejmuje decyzje dotyczące inwestycji i sposobu ich finansowania oraz zarządzała Gdańskim Projektem Wodno-Ściekowym. Projekt ten został zakończony a miał na celu rozbudowę systemu gospodarki ściekami, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód. Przeprowadzone przez GIWK prace modernizacyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód przyniosły efekt w postaci stworzenia nowych technologii służących do końcowej utylizacji całości produkowanych w oczyszczalni „Wschód” osadów ściekowych. Instalacją tą jest Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów [ITPO]. ITPO wykonana została w ramach Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. „Saur Neptun Gdańsk” S.A. jako przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest dzierżawcą i eksploatatorem urządzeń kanalizacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód, gdzie jest odwadniany osad ściekowy stanowiący odpad z procesu oczyszczania. Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zmianami), „Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania”. W celu uczynienia zadość tym wymaganiom GIWK - właściciel urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gdańsku, wybudowała specjalnie zaprojektowaną do unieszkodliwiania osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód, Instalację ITPO. Marszałek Województwa Pomorskiego Decyzją nr DROŚ-S.7222.9.2011 z dnia 8.2.2012 r., Decyzją nr DROŚ-S.7222.9.2012.NB z dn. 16.4.2012 r, Decyzją nr DROŚ-SO.7222.45.2015.BA z dnia 20.11.2015 r. oraz Decyzją nr DROŚ-SO.7222.69.2017.EŻ z dn. 6.11.2017 r. udzielił Spółce GIWK pozwolenia zintegrowanego dla instalacji unieszkodliwiania odpadów, na okres do dnia 31.12.2021 r. (kopie w załączeniu). W uzasadnieniu decyzji Marszałek Województwa stwierdził: „Analizując rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zastosowane w projektowanej instalacji uznano, że spełnia ona wymagania najlepszych dostępnych technik, a tym samym, że wnioskodawca wykazał, że zapewnia wypełnianie podstawowych zobowiązań określonych w obowiązujących przepisach, warunkujących możliwość uzyskania pozwolenia zintegrowanego”. Należy podkreślić, że Instalacja ITPO oraz urządzenia kanalizacyjne Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód są fizycznie połączone, w sposób umożliwiający bezpośrednie doprowadzanie osadów do ITPO z linii technologicznej eksploatowanej przez Zamawiającego. Mając powyższe na względzie, usługę unieszkodliwiania w instalacji ITPO osadów powstałych w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może wykonać wyłącznie GIWK jako właściciel ITPO. Uzasadnia to udzielenie przez Zamawiającego zamówienia z wolnej ręki, stosownie do art. 67 ust. 1 punkt 1 lit. a Ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) jedynemu wykonawcy, który może je wykonać to jest firmie: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/03/2019
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Kartuska 201
Gdańsk
80-122
Polen
Telefon: +48 583266700
E-Mail: giwk@giwk.pl
Fax: +48 583266701
NUTS-Code: PL634
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołania wnosi się w terminach określonych w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019