Diensten - 123363-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Västerås: Software en informatiesystemen

2019/S 053-123363

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Svealandstrafiken AB
556555-3350
Retortgatan 7
Västerås
721 30
Zweden
Contactpersoon: Martina Lindblom Alanko
E-mail: martina.lindblom-alanko@svealandstrafiken.se
NUTS-code: SE125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vasteraslokaltrafik.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fordonstekniskt stödsystem (förhandlat förfarande)

Referentienummer: VL 180099(1)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av Fordonstekniskt stödsystem genom förhandlat förfarande för att täcka Svealandstrafikens behov.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 16 800 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48100000
48300000
48900000
72250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE124
NUTS-code: SE125
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av Fordonstekniskt stödsystem genom förhandlat förfarande för att täcka Svealandstrafikens behov.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-571405
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pilotfish Networks AB
556565-2954
Viktoriagatan 3
Göteborg
411 25
Zweden
E-mail: oscar.rosenstam@pilotfish.se
NUTS-code: SE125

Internetadres: http://www.pilotfish.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltingsrätten i Uppsala
Uppsala
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019