Diensten - 123364-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Stockholm: Loonadministratiediensten

2019/S 053-123364

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Stockholms Hamn Aktiebolag
556008-1647
Frihamnsgatan 21, Frihamnsterminalen (Magasin 2)
Stockholm
115 56
Zweden
Telefoon: +46 707702698
E-mail: martina.nasman@stockholmshamnar.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.stockholmshamnar.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Löneadministration

Referentienummer: 2018-01054-2.4.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79211110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uppdraget gäller löneadministration och därmed förekommande arbetsuppgifter för moderbolaget Stockholms Hamn AB och dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB.

Uppdraget omfattar kollektivavtal med Unionen, Ledarna, SACO och Transportarbetarförbundet, samt ett antal lokala överenskommelser inom Hamn- och Stuveriavtalet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110
79631000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uppdraget gäller löneadministration och därmed förekommande arbetsuppgifter för moderbolaget Stockholms Hamn AB och dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB.

Uppdraget omfattar kollektivavtal med Unionen, Ledarna, SACO och Transportarbetarförbundet, samt ett antal lokala överenskommelser inom Hamn- och Stuveriavtalet.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 039-089001
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Stockholms Hamn AB
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019