Diensten - 123366-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 053-123366

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Denemarken
Contactpersoon: Natasja Lystrup
Telefoon: +45 82340000
E-mail: NLTR@bane.dk
NUTS-code: DK011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bane.dk/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af ressourceperson som CAD-Koordinator

Referentienummer: Banedanmark
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt en kontrakt om ressourceperson til teknisk rådgivning og bistand, som kan tilknyttes projekter på tværs af organisationen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 7 166 900.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011
Voornaamste plaats van uitvoering:

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V samt gennemsnitligt 1 dag pr. uge i kontraktens varighed til Banedanmarks kontor i Fredericia på Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CAD-Koordinator, 20 timer pr. uge:

- CAD-koordinering samt assistance af BIM Infra.dk projekterne med viden om praktisk anvendelse af BIM og IKT specifikationer. Der henvises i øvrigt til funktionsbeskrivelsen for CAD-koordinator.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten indeholder følgende optioner:

- Option 1: Option på forlængelse 4 gange af 12 måneder. Forlængelsen indeholder også eventuel forøgelse af den ugentlige arbejdstid, jf. option 2,

- Option 2: Option på forøgelse af den ugentlig arbejdstid fra 20 timer pr. uge op til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 2 gange pr. år kontrakten løber (i alt maksimalt 10 gange inkl. udnyttelse af option 1) og skal kaldes med 2 måneders varsel.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 007-010760
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Udbud af ressourceperson som CAD-Koordinator

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Insuco ApS
36403179
Fruebjergvej 3
København Ø
2100
Denemarken
E-mail: info@insuco.dk
NUTS-code: DK011

Internetadres: http://www.insuco.dk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 166 900.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019