Diensten - 123376-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting

2019/S 053-123376

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
Telefoon: +48 327160689
E-mail: o.pojda@pgg.pl
Fax: +48 327160583
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług remontowych przyrządów pomiarowych produkcji CARBOAUTOMATYKA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Referentienummer: 491801118
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50430000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przegląd i legalizacja

a) sprawdzenie poprawności działania (legalizacja),

b) wystawienie protokołów, świadectw sprawdzenia z datą następnej legalizacji.

2. Remont podstawowy:

a) demontaż zespołów i elementów urządzenia,

b) czyszczenie oraz wstępna ocena stanu technicznego,

c) przegląd i weryfikacja elementów i części,

d) regeneracja elementów nie wymagających wymiany na nowe z zachowaniem parametrów technicznych producenta,

e) montaż zespołów i elementów urządzenia,

f) sprawdzenie poprawności działania i legalizacja,

g) wystawienie protokołów, świadectw sprawdzenia z datą następnej legalizacji

3. Zakres rozszerzony wykonywany będzie zgodnie z zakresem każdorazowo określonym/uzgodnionym przez przedstawiciela zamawiającego- eksperta

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 952 683.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przegląd i legalizacja

a) sprawdzenie poprawności działania (legalizacja),

b) wystawienie protokołów, świadectw sprawdzenia z datą następnej legalizacji.

2. Remont podstawowy:

a) demontaż zespołów i elementów urządzenia,

b) czyszczenie oraz wstępna ocena stanu technicznego,

c) przegląd i weryfikacja elementów i części,

d) regeneracja elementów nie wymagających wymiany na nowe z zachowaniem parametrów technicznych producenta,

e) montaż zespołów i elementów urządzenia,

f) sprawdzenie poprawności działania i legalizacja,

g) wystawienie protokołów, świadectw sprawdzenia z datą następnej legalizacji

3. Zakres rozszerzony wykonywany będzie zgodnie z zakresem każdorazowo określonym/uzgodnionym przez przedstawiciela zamawiającego- eksperta

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-457636
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Świadczenie usług remontowych przyrządów pomiarowych produkcji CARBOAUTOMATYKA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwem Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.
Tychy
Polen
NUTS-code: PL22C
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 952 683.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019