Diensten - 123385-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Ierland-Cork: Inspectie van pijpleidingen

2019/S 053-123385

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 038-086847)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ervia
N/A
PO Box 900, Webworks, Eglinton Street
Cork
Cork
Ierland
Contactpersoon: Marian Nugent
Telefoon: +353 4239640
E-mail: tenders@ervia.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ervia.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/376

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Pipeline Inspection Services to Gas Networks Ireland (GNI)

Referentienummer: 18/004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Background:

Management of the gas pipeline network is a sophisticated 24-hour operation. GNI wish to put in place a Framework Agreement with suitably experienced and competent service providers, to provide pipeline inspection services to support GNI pipeline safety management.

As per PQQ doc.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-086847

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: