Diensten - 123398-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Tampere: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting

2019/S 053-123398

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 037-084225)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Tampereen kaupunki
0211675-2
Särkijärvenkatu 1
Tampere
33840
Finland
Contactpersoon: Minna Päiväniemi
Telefoon: +358 408016349
E-mail: minna.paivaniemi@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Linja-autojen matkustamonäyttöjen hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

222928 TRE:1249/02.07.01/2019

Hankinnan kohde ja volyymi:

Hankinnan kohteena on linja-autojen matkustamonäyttöjen hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinta koskee palvelua, johon sisältyy linja-auton matkustamonäytöt ja ohjaus-pc:t (laitteistot säilyvät toimittajan omistuksessa), näyttöjen ohjausjärjestelmä, järjestelmän ylläpito ja näyttöjen ohjaus (tilaajalle näyttöjen seurantaan käyttöoikeus), datayhteydet, laitteistojen asennuspalvelut sekä tarvittavat kiinnittimet ja liittimet linja-autojen rakenteisiin ja sähköverkkoon, laitteistojen huolto- ja ylläpitopalvelut, oikeus sähköiseen mainontaan linja-autoissa (sisältäen mainosten myyntityön). Hankinnan kohde ja sen volyymi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

Sopimusta ei ole jaettu osiin, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 4.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-084225

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korjaus 14.3.2019:

Annettujen lisätietojen mukaisesti on korjattu seuraavia liitteitä:

– Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus - matkustamonäytöt korjattu 14.3.2019

– Liite 2 Hinta- ja laatulomake korjattu 14.3.2019 (muutokset punaisella: liite 1 sivu 6 ja liite 2 välilehti 2).

Tarjoajien tulee käyttää korjattua liitettä 2 tarjousta tehdessään.