Diensten - 123421-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure voor de gunning van een concessie 

Roemenië-Tulcea: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 053-123421

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 186-421237)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea
31181543
Str. Păcii nr. 20
Tulcea
820156
Roemenië
Contactpersoon: Ilie Petre
Telefoon: +40 744333097
E-mail: iliepetre2007@yahoo.com
Fax: +40 240515676
NUTS-code: RO225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.smidjudetultulcea.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 31181543/2016/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta in delegarea catre delegat a gestiunii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare a delegatarului (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, in numele si pe seama unitatilor administrative-teritoriale membre A.D.I.I.D.M. Tulcea), respectiv:

— Colectarea deseurilor menajere si a celor generate de agentii economici in aria de proiect,

— Colectarea deseurilor verzi din parcuri, gradini si piete in aria de proiect,

— Colectarea deseurilor voluminoase si a DEEE de la populatie si agentii economici din aria de proiect,

— Transportul deseurilor colectate din aria de proiect la statiile de transfer/sortare de la Macin si din Delta Dunarii, in functie de arondarea pe zone si de fluxurile de deseuri stabilite prin proiect,

— Operarea facilitatilor de la Macin si din Delta Dunarii (statii de transfer/sortare),

— Transferul (lungul curier) deseurilor la facili [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-421237

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
In plaats van:
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Avand in vedere Decizia CNSC nr. 9/C9/3535, in baza careia autoritatea contractanta a luat unele masuri de remediere, precum si Sentinta civila nr. 53/28.2.2019 pronuntata de Curtea de Apel Constanta in dosarul nr. 60/36/2019, prin care a fost respinsa plangerea impotriva deciziei CNSC nr. 9/C9/3535 si tinand cont ca procedura se desfasoara offline, se va modifica anuntul de concesionare:

Sectiunea IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: Data si ora locala, in loc de 20.12.2018, ora 15.00, a se citi 1.4.2019, ora 15.00.