Diensten - 123426-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

Frankrijk-Rijsel: Fotokopieerapparaten

2019/S 053-123426

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Université de Lille
42 rue Paul Duez
Lille
59000
Frankrijk
Contactpersoon: Direction des marchés publics
E-mail: marches@univ-lille.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.univ-lille.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=419688&orgAcronyme=f2h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=419688&orgAcronyme=f2h
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=419688&orgAcronyme=f2h
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Enseignement supérieur
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Délégation de service public pour la mise à disposition de copieurs multifonctions pour le service commun de documentation de l'université de Lille

Referentienummer: 2019.06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Délégation de service public pour la mise à disposition de copieurs multifonctions pour le service commun de documentation de l'université de Lille.

Concession de service public au sens de l'ordonnance nº 2016-65 du 29.1.2016 relative aux contrats de concession et son décret d'application nº 2016-86 du 1.2.2016.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Délégation de service public pour la mise à disposition de copieurs multifonctions pour le service commun de documentation de l'université de Lille.

Concession de service public au sens de l'ordonnance nº 2016-65 du 29.1.2016 relative aux contrats de concession et son décret d'application nº 2016-86 du 1.2.2016.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Quantité: 11 bibliothèques ou sites à équiper — total de 18 copieurs et 11 distributeurs de rechargement le dossier de consultation est disponible sur: https://www.marches-publics.gouv.fr — référence: 2019.06 réponse dématérialisée obligatoire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Lille Cedex
59014
Frankrijk

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Lille Cedex
59014
Frankrijk

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel: avant la conclusion du contrat, dans un délai de 11 jours à compter de la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre ou de la candidature par voie dématérialisée,

— référé contractuel: à compter de la conclusion du contrat au plus tard le 31e jour suivant la publicité d'un avis d'attribution. En cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat: 2 mois à compter de la publication de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Lille Cedex
59014
Frankrijk

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019