Diensten - 123454-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Brest: Inzet van hulpschip

2019/S 053-123454

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Mindef/SCA/PFAF ouest
13001539900012
BCRM de Brest — CC 20
29240 Brest Cedex 9
Frankrijk
Telefoon: +33 298222196
E-mail: elisabeth.antoine@intradef.gouv.fr
Fax: +33 298222051

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.marches-publics.gouv.fr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Mindef/SCA/PFC ouest
130015399000012
BCRM de Brest — CC 20
Ter attentie van: mme Antoine Elisabeth
29240 Brest Cedex 9
Internetadres: https://marches-publics.gouv.fr

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Minarm/SCA/PFC ouest
130015399000012
BCRM de Brest — CC 20
29240 Brest Cedex 9
Internetadres: https://marches-publics.gouv.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Minarm/SCA/PFC ouest
130015399000012
BCRM de Brest — CC 20, Division achats publics — bureau programmation
29240 Brest Cedex 9
Internetadres: https://marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

60651500

Beschrijving
Inzet van hulpschip .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.4.2019 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Frans.