Доставки - 123468-2018

21/03/2018    S56    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Различни хранителни продукти

2018/S 056-123468

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Вероника Шеханова — юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
Телефон: +359 32656780
Електронна поща: todor_todorov@abv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180314VekJ6138452
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставки на храни за деца на възраст от 0 до 3 години в КЗСУ „Света Петка“, община Пловдив

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки по предварителни заявки на възложителя на различни видове храни, предназначени за деца и кърмачета на възраст от 0 до 3 години, в съответствие с техническите спецификации и образците техническо и ценово предложение за нуждите на КЗСУ „Света Петка“, община Пловдив.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение ще бъде мястото на извършване на доставките, а именно ул. „Г. С. Раковски“ № 13, КЗСУ „Света Петка“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки по предварителни заявки на възложителя на различни видове храни, предназначени за деца и кърмачета на възраст от 0 до 3 години, в съответствие с техническите спецификации и образците техническо и ценово предложение за нуждите на КЗСУ „Света Петка“, община Пловдив.

Приблизителните количества са, както следва (продукт/м. ед./прогнозно количество за 1 година):

1. мляко за кърмачета/0,400 кг/100;

2. преходно мляко/0,400 кг/120;

3. мляко за малки деца/0,400 кг/130;

4. млечно-плодово пюре/0,200 кг/400;

5. млечно-зеленчуково пюре/0,200 кг/150;

6. месно-зеленчуково пюре/0,200 кг/320;

7. месно пюре/0,200 кг/50;

8. разтворими млечни каши за деца/0,250 кг/50;

9. разтворими безмлечни каши за деца/0,250 кг/50;

10. бишкоти/0,500 кг/100;

11. детски биобисквити/0,200 кг/150;

12. кроасан/0,060 кг/230;

13. сироп арония/1 л/40;

14. натурален сок 100 %/1л/175;

15. безлактозно мляко/0,400 кг/20;

16. хипоалергенно мляко за кърмачета с алергия към белтъка в млякото/0,400 кг/20;

17. мляко за кърмачета с хабитуално повръщане/0,400 кг/10;

18. лечебна храна за кърмачета и деца при диария с пробиотик/0,400 кг/50.

Посочените количества за продуктите са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намаля в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на действие на договора да не заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени в на проекта на договор. Посоченият срок в поле II. 2.7 — продължителност на поръчката, се отнася за срока на договора без включената възможност за подновяване.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За оферта с най-ниска цена ще се счита тази, получила най-голям сбор (К), при максимални 100 точки по следната формула: К= (Цена i/Цена i/n * Pi), съгласно обявената в документацията методика.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставя.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставя.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставя.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна заявка от страна на общинското заведение, подадена на изпълнителя в писмен вид. Доставките ще се извършват франко на следния административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски“ № 13, КЗСУ „Света Петка“. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договор, техническото и ценово предложения — неразделна част от документацията.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/04/2018
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 01/08/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/04/2018
Местно време: 10:00
Място:

Зала № 36 на административна сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид възможността за подновяване максималният срок на договора е две години.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:

1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата, когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП;

2. за когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП;

3. за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3—5 от ЗОП, като възложителят няма да се да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

При разглеждането на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП, т.е. оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние.

Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител, ще е със срок на действие една година. Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени в проекта на договор. Предвид възможността за подновяване на договора на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност е с включено предвидено подновяване.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер: 3 % (три) от стойността на договора за една година без ДДС. Изпълнителят сам избира формата н агаранцията в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 от ЗОП в нея следва да е изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или т. 3 от ЗОП срокът на валидност на условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени с условията на проекта на договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/03/2018