Leveringen - 123469-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Skopje: Diverse voedingsmiddelen en droge waren

2019/S 053-123469

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Defence
Orce Nikolov No 116
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23283045
E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk
Fax: +389 23283025
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://morm.gov.mk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Food Products

Referentienummer: 18/3-20/19/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15890000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 404 762.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Processed (Roasted) Peppers — Ajvar

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Petrovec, Kumanovo, Shtip, Veles, Krivolak, Tetovo, Kicevo, Prilep.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 714 286.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cooking Oil

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000
15400000
15420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 952 381.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Olives

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000
15331466
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Petrovec, Kumanovo, Shtip, Veles, Krivolak, Tetovo, Kicevo, Prilep.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 380 952.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Butter

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000
15530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje, Petrovec, Kumanovo, Shtip, Veles, Krivolak, Tetovo, Kicevo, Prilep.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 952 381.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wheat Flour Type 500

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000
15612100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 119 048.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sugar

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000
15831200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 285 714.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ability of the economic operator to perform business activity:

— document for registered business activity,

— document for registered activity and registration for facilities and operators for food issued by food and veterinary of the Republic of Macedonia.

In order to prove its personal situation, the economic operator should provide the following documents:

— statement by the economic operator than it has not been sentenced, in the last 5 years, with effective court decision for participation in criminal organization, corruption, fraud or money laundering,

— certificate that it is not subject to bankruptcy procedure issued by competent authority,

— certificate that it is not subject to liquidation procedure issued by competent authority,

— certificate for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where that economic operator is established,

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction,

— prohibition to participate in public competitions, contract award procedures and PPP award procedures,

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction,

— temporary or permanent prohibition to perform certain professional activity,

— certificate that it is not being sanctioned for misdemeanor with an effective court decision, resulting in prohibition for pursuing professional activity or duty, i.e. temporary prohibition for performing professional activity

Independent offer statement: Yes

Importance statement: Yes

Performance guarantee: Yes [5 %]

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/798fc45b-0629-4714-96bc-0149c5b2d2c4/1

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Performance guarantee: Yes [5.00 %]

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Public opening of the tenders will take place on the day and time defined as the time limit for their receipt and on the following location: Ministry of Defence of the Republic of North Macedonia, Skopje, Logistic Department

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/798fc45b-0629-4714-96bc-0149c5b2d2c4/1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
State commission for public procurement complaints
Skopje
Noord-Macedonië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019