Supplies - 123482-2021

12/03/2021    S50

Romania-Alba Iulia: Disposable gloves

2021/S 050-123482

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
National registration number: 4613342
Postal address: Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23
Town: Alba Iulia
NUTS code: RO121 Alba
Country: Romania
Contact person: Ovidiu Ene
E-mail: licspalba@gmail.com
Telephone: +40 258833007
Fax: +40 258833007
Internet address(es):
Main address: www.spitalalba.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115337
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital județean
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mănuși examinare și mănuși chirurgicale

Reference number: 4613342_2021_PAAD1181172
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii medicale, a asigurarii nivelului de protecție necesar, fără a compromite sănătatea, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, intentioneaza sa achizitioneze pentru activitatea proprie in limita creditelor bugetare aprobate si a fondurilor disponibile – manusi examinare si manusi chirurgicale.

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 19 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 11 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 955 300.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

MANUSI EXAMINARE NITRIL:XS,S,M,L,XL

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Alba-Iulia,B-dul Revolutiei.nr.23

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 940 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent:1699800 ron

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi chirurgicale sterile Bloc Operator

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Alba-Iulia,B-dul Revolutiei,nr.23

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 015 300.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent:193620 ron

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE Partea III Motive de excludere, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante doar ofertantul clasat pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

Aceste documente sunt:

a. Certificat de atestare fiscala - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat

b. Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala – pentru toate punctele de lucru care vor fi precizate in certificatul ONRC

c. cazierul fiscal al operatorului economic

d.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv (persoane imputernicite)

e. declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr.98/2016;

f. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin 2, art. 167 alin 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

g. alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nr.

Crt. Nume si prenume Funcţia deţinută în cadrul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi

1 EC.MARZA DIANA SIMONA MANAGER

2 DR.CRAINIC SILVIU DAN DIRECTOR MEDICAL

4 EC. GORDITA CARMEN MARIA DIRECTOR FIN.-CONTABIL

5 CS.POP CRISTINA ELENA JURIST

6 ING.ENE OVIDIU SEF SERVICIU ACHIZITII-APROVIZIONARE-TRANSPORT

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.58-63 conform Legii 98/2016 - Formularul 1 Sectiunea Formulare

Nota:

1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerintele de calificare.

2. In cazul asocierii ofertantilor, se va prezenta impreuna cu DUAE acordul de asocie

3. In cazul in care ofertantul invoca sustinerea unui tert, se va prezenta impreuna cu DUAE angajamentul de sustinere.

4. În cazul în care ofertantul intentionează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, procentul de subcontractare, datele de identificare ale subcontractantilor si va avea anexat acordul de subcontractare

5. Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale va fi prezentat atat pentru sediul societatii cat si pentru toate punctele de lucru/sediile secundare ale ofertantului.

6. Certificatele de atestare fiscala, certificatele privind plata taxelor si impozitelor locale, cazierele fiscale, cazierele judiciare trebuie sa fie VALABILE LA DATA PREZENTARII.

7. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitioare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale cu competente in acest sens.

Cerinţa nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE Partea IV Criterii de selectie lit. A pct.1) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă - informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Documentul justificativ/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ca documente suport se solicita certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial (actualizat cf. art. 22 din Legea 26/1990) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatrul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conf art. 15, din Legea 359 /2004.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de produse care cuprind şi prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să deţină o autorizaţie specială, sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscrişi în registre profesionale, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie, că sunt membri ai unei astfel de organizaţii, sunt înscrişi în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relaţie directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziţie publică/sectorială.

Cerinţa nr. 2.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina Aviz de functionare - emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, sau echivalent pentru ofertanț din alte state, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii. Ca document suport se va solicita autorizatia / avizul emis de Ministerul Sanatatii, sau echivalent pentru ofertanții din alte state. Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii si din ele sa rezulte autorizarea pentru importul / comercializarea / depozitarea de produse conform obectului procedurii de achizitie.

Modalitatea de îndeplinire:

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE Partea IV Criterii de selectie lit. A pct.2) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă - informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Se va mentiona in DUAE nr si data Avizului emis de Ministerul Sanatatii, sau echivalent pentru ofertanții din alte state. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Avizul de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii, sau echivalent pentru ofertanții din alte state, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorităţii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (art 173 din Legea 98/2016)

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat dovedirea experientei in livrari de produse similare in ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cf. Art.13 alin.(1), lit. b) din Instrucţiune ANAP Nr. 2/2017.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va preciza in DUAE: nr si data contractului / documentului care dovedeste experienta in livrari de produse similare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative prin care ofertantii pot demonstra îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară sunt: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/ certificate de predare-primire/ recomandări/ procese-verbale de recepţie/ certificări de bună execuţie/ certificate constatatoare/ documente emise sau consemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte experienta in livrarea in ultimii 3 ani de produse similare (materiale sanitare) Documentele transmise vor fi cele mentionate in cadrul DUAE si vor demonstra livrarea/furnizarea produsului (obs: acordurile cadru nu pot fi luate in considerare, deoarece nu presupun si livrarea efectiva a produselor de catre furnizor, ci doar contractele subsecvente incheiate in baza acordurilor cadru). Acestea se vor prezenta in copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata). Nu se accepta certificari/documente din care reiese indeplinirea necorespunzatoare a contractului, respectiv nerespectarea clauzelor contractuale datorate culpei furnizorului.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2021