Leveringen - 123504-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Röntgenapparatuur

2019/S 053-123504

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Postboks 40
Vadsø
9811
Noorwegen
Contactpersoon: Aasmund Kallåk
E-mail: kasm@sykehusinnkjop.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/101642452.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/101642452.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/101642452.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Skadelaboratorium and skjelettlaboratorium [Injury Laboratory and Skeleton Laboratory] for Telemark Hospital

Referentienummer: 2019/515
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Telemark Skien Hospital will procure one skeleton/injury laboratory (lab 12), and one radiography lab (lab 13).

One transportable x-ray apparatus will also be offered as an option.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO034
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lab 12:

This lab is a skeleton/injury lab that is used for orthopaedic skeleton examinations of adults, children and newborns. Typical examinations will be: pelvis, hips (inserted) and thorax/abdomen/spine. The lab must take care of bed-ridden, injured/emergency and wheelchair patients. It must be possible to take images standing, sitting, lying on a table and in bed. It is also desirable to take images of the small areas of the skeleton, for example, such as hands/wrists and feet/ankles.

Lab 13:

Radiography laboratory that will be used for orthopaedic skeleton examinations of adults,

Children and newborns. Typical examinations will be knees, shoulders, spine, pelvis, hip and abdomen. It must be possible to take images standing, sitting and lying on tables. This lab will function as backup for intervention examinations within urology and gastrointerology. Tenderers are encouraged to offer alternative solutions to take hip (inserted), thorax, small areas of the skeleton, bed imaging and wheelchair patients.

Transportable x-ray apparatus:

This apparatus will be used for bed and stretcher patients. Used in trauma reception, intensive care and neonatal intensive care. Images will primarily be taken of adult/child/newborn thorax, pelvis and small parts of the skeleton. The apparatus is intended to complement a lab, (primarily lab 13), and provide the opportunity for inserted images such as hips, knees, back and preferably standing thorax.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/06/2019
Einde: 01/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

One transportable x-ray apparatus.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sykehusinnkjøp HF
Vadsø
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019