Diensten - 123524-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Ålesund: Drukwerk en aanverwante producten

2019/S 053-123524

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ålesund kommune
942 953 119
Keiser Wilhelmsgate 11
Ålesund
6003
Noorwegen
Contactpersoon: Christine Skarbø Berglund
Telefoon: +47 70162031
E-mail: christine.skarbo@alesund.kommune.no
NUTS-code: NO053

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alesund.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afaipxepnw&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afaipxepnw&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Advertising Agency Services, 2019

Referentienummer: 18/7935
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of the contract is to comply with the customers' requirements for the preparation and communication/visualisation of various types of advertising, through paper newspapers and digital advertising solutions.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22200000
22210000
22462000
22900000
79340000
79800000
79820000
79822500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram and Sandøy municipalities.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tenders shall be submitted for advertising in paper newspapers as well as digital advertising. The tenderer shall mainly produce the advertisement for the customer. The tenderer must have minimum coverage, such as paper newspapers for the municipalities: Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog and Sandøy. From 1.1.2020 "nye Ålesund kommune".

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 extensions of 12 months + 12 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The Contracting Authority will carry out their own assessment of the tenderer's finances through the business and account information system Bisnode AS (www.soliditet.no/creditcontrol) with the service CreditPro.

Eventuele minimumeisen:

The financial capacity to carry out the contract is required. Tenderers are required as a minimum to be credit worthy, A in accordance with Bisnode AS with the service CreditPro, or have the economic capacity to fulfil the contract based on the Contracting Authority's discretion in accordance with the attached documentation from newly established companies: Newly established companies must have the economic capacity to implement the contract.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Experience:

A reference list shall be attached with the tender. The list shall contain minimum 3 references that indicates that the qualification requirement is met. For each reference assignment, information must be given on the assignment's content, value and date,

Length, Contracting Authority and contact person at the Contracting Authority with email address and telephone number shall be provided.

The environment:

Tenderers must complete the “Self-declaration Form regarding Environmental Management” (Annex 4). This is to be

documentation that the requirement is fulfilled.

Eventuele minimumeisen:

Experience:

The tenderer, or employees at the tenderer are required to have experience from equivalent assignments. Equivalent assignments are in this context defined as advertising services of various length, value and scope.

The environment:

To ensure compliance with environmentally relevant requirements in the contract, the tenderer is required to have sufficient relevant environmental expertise, management systems and procedures for quality assurance of the services covered.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KOFA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019