Diensten - 123536-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Trondheim: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

2019/S 053-123536

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NTNU
974 767 880
NTNU
Trondheim
7491
Noorwegen
Contactpersoon: Vibeke Hagen
E-mail: vibeke.hagen@ntnu.no
NUTS-code: NO061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ntnu.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=500080458
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afkkpjwigh&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UPS Generators — Service Agreement

Referentienummer: ANSK-0046-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority shall enter into a service contract for the current UPS generators. The current generators plant in Trondheim includes 16 UPS generators. The service agreement includes annual service inspections and maintenance.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 880 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000
31127000
31682500
50000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO061
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into a service contract for the current UPS generators. The current generators plant in Trondheim includes 16 UPS generators. The service agreement includes annual service inspections and maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 880 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 extensions of 24 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 + 2 years extension.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement: tenderers must be registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

In the country where the tenderer is established.

Documentation requirement:

— Norwegian companies: company registration certificate,

— foreign companies: confirmation that the company is registered in a company register, professional register or a trade register in the state.

The tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement: the tenderer must have good credit worthiness without a requirement for security.

Documentation: credit rating issued by a credit rating company with a licence to conduct this service.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement: tenderers shall have experience from comparable assignments.

Documentation requirement:

Description of up to 3 of the tenderer's most relevant assignments during the last 3 years. The description must include a statement of the value, date and recipient (name, telephone number and e-mail address).

Requirement: the tenderer shall have key personnel at the disposal, with the adequate education and professional qualifications for conducting the services.

Documentation: a description/overview of the key personnel's education and professional qualifications. This includes an overview of the employees that conduct services and maintenance works for UPS generators. The number of skilled workers related to electrical installations, automation engine/machine engineering must be stated.

Requirement: tenderers shall have a well-functioning environmental management system.

Documentation: certification documents in accordance with national/international environmental management/environmental control system standard.

An account of an equivalent environmental management/measures for the company will also be accepted.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wage and work terms, cf. the contract clause.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Kofa NDLA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019