Diensten - 123542-2017

04/04/2017    S66    Raad van de Europese Unie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Preventief onderhoud, reparatie en aanpassingswerken aan de gevelreinigingsinstallaties van de gebouwen Justus Lipsius en LEX

2017/S 066-123542

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, General Secretariat
Postadres: Wetstraat 175
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1048
Land: België
Contactpersoon: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.consilium.europa.eu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2343
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2343
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Preventief onderhoud, reparatie en aanpassingswerken aan de gevelreinigingsinstallaties van de gebouwen Justus Lipsius en LEX.

Referentienummer: UCA 17/010.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 - IA23
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sluiten van een raamovereenkomst van 4 jaar + 1 jaar voor preventief en correctief onderhoud evenals voor aanpassingswerken aan de gevelreinigingssystemen van de 2 gebouwen van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie (hierna SGC):

— gebouw Justus Lipsius van het SGC — op het volgende adres: Wetstraat 175, 1040 Brussel,

— gebouw LEX van het SGC — op het volgende adres: Wetstraat 145, 1040 Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51511300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van een raamovereenkomst van 4 jaar + 1 jaar voor preventief en correctief onderhoud evenals voor aanpassingswerken aan de gevelreinigingssystemen van het gebouw Justus Lipsius — op het volgende adres: Wetstraat 175, 1040 Brussel, en het gebouw LEX — op het volgende adres: Wetstraat 145, 1040 Brussel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 stilzwijgende verlenging van 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: zie VI.3 Nadere inlichtingen.
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/05/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/05/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Raad van de Europese Unie, Wetstraat 175, 1048 Brussel, BELGIË.

De opening van de inschrijvingen kan op korte termijn worden uitgesteld wegens onvoorziene evenementen die worden georganiseerd in de gebouwen van het secretariaat-generaal op de dag waarop de opening van de inschrijvingen initieel is gepland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De looptijd van de opdracht (4 jaar + eenmalige stilzwijgende verlenging van 1 jaar) wordt gerechtvaardigd door de volgende elementen:

— de complexiteit en de omvang van de installaties van de gondels vergen een grondige kennis van de uitrusting en een knowhow van de dienstverlener die slechts na een relatief lange periode kunnen worden verworven.

Om de continuïteit van de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden en de veiligheid van de gebruikers (voornamelijk de ramenwassers) te garanderen, is het noodzakelijk te kunnen rekenen op de betrouwbaarheid en doeltreffendheid van de verleende diensten, die sterk afhankelijk zijn van de ervaring die ter plaatse door de dienstverlener wordt opgedaan.

Het secretariaat kan gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure met de contractant van onderhavige opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten overeenkomstig het basisproject dat het voorwerp is van onderhavige opdracht zoals beschreven in II.1.4.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

De proceduretermijnen zijn verhoogd met een forfaitaire termijn wegens afstand van 10 dagen, ongeacht de gebruikelijke vestigings- of verblijfplaats van de betreffende partij.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, General Secretariat
Postadres: Wetstraat 175
Plaats: Brussel
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262

Internetadres: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2017