Werken - 123556-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Noorwegen-Oslo: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-123556

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Statsbygg [the Directorate of Public Construction and Property]
Biskop Gunnerus' gate 6
Ter attentie van: Birgitte Pettersen
0103 Oslo
Noorwegen
Telefoon: +47 91816088
E-mail: birgitte.pettersen@statsbygg.no

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : https://permalink.mercell.com/101639953.aspx

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://permalink.mercell.com/101639953.aspx

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Mercell Norge AS
Grensesvingen 6
0663 Oslo
Noorwegen
E-mail: support@mercell.com
Internetadres: https://permalink.mercell.com/101639953.aspx

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Mercell Norge AS
Grensesvingen 6
0663 Oslo
Noorwegen
E-mail: support@mercell.com
Internetadres: https://permalink.mercell.com/101639953.aspx

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Mercell Norge AS
Grensesvingen 6
0663 Oslo
Noorwegen
E-mail: support@mercell.com
Internetadres: https://permalink.mercell.com/101639953.aspx

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45000000, 45100000, 45200000

Beschrijving
Bouwwerkzaamheden .
Bouwrijp maken van terreinen .
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11.4.2019 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere Norwegian