Usługi - 123660-2020

13/03/2020    S52

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 052-123660

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zawistowska, Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna pod Wizytkami, pok. 33
E-mail: agnieszka.zawistowska@adm.uw.edu.pl
Tel.: +48 225522508

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Numer referencyjny: DZP-361-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Wykaz instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism z grupy Nature w roku 2020 i upoważniły UW do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ich imieniu wraz z tytułami czasopism dla poszczególnych instytucji, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Szczegółowe warunki usługi zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Wykaz instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism z grupy Nature w roku 2020 i upoważniły UW do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ich imieniu wraz z tytułami czasopism dla poszczególnych instytucji, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Szczegółowe warunki usługi zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego – oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, pok. 33, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/

2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) – zgodnie z SIWZ;

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z SIWZ;

3) dowód wniesienia wadium – zgodnie z SIWZ;

4) uzupełniony oferowanymi kwotami wykaz instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism z grupy Nature w roku 2020 i upoważniły UW do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ich imieniu, wraz z tytułami czasopism dla poszczególnych instytucji. Należy wykazać wartości netto w EURO dla każdej pozycji (dla każdego tytułu i każdej instytucji). Oferty niezawierające wyszczególnionych kwot w ww. tabeli zostaną odrzucone;

5) informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi;

6) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

9. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2020