Roba - 123792-2014

Prikaži smanjeni prikaz

11/04/2014    S72

Hrvatska-Varaždin: Ugostiteljska oprema

2014/S 072-123792

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 64945507350
Poštanska adresa: Julija Merlića bb
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured ravnatelja
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirjana Čusek-Slunjski
E-pošta: ured@scvz.hr
Telefon: +385 42390890
Telefaks: +385 42332920

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.scvz.unizg.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0018676

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Studentski standard
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Opremanje kuhinje i restorana (ugostiteljska oprema).
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždin, J. Merlića bb.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ugostiteljska oprema.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39310000 Ugostiteljska oprema

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Nuditi cjelokupan predmet nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 400 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 90 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
25.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan naručitelju s ponudom dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100 000 HRK. Jamstvo je potrebno dostaviti u formi bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika i mora glasiti na Studentski centar Varaždin, J. Merlića bb. Jamstvo mora biti valjano najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Umjesto bjanko zadužnice ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu na IBAN naručitelja: RBA HR 42 2484008 1102355802 i Erste Banka HR16 2402006 1100618388. Kod uvezivanja ponude jamstvo je potrebno umetnuti neoštećeno u plastičnu A4 foliju, koja se također označava brojem stranice.
Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj će naplatiti u slučaju:
— da ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Neprilaganje jamstva je, sukladno članku 93. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, razlog za odbijanje ponude ponuditelja. Jamstvo za ozbiljnost ponude bit će vraćeno ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave, sukladno članku 77. stavku 6. i članku 103. Zakona o javnoj nabavi. Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje jamstva, jer rok valjanosti jamstva mora biti sukladan roku valjanosti ponude.
25.2. Jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj je dužan:
— u roku od najkasnije 8 dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke za dobro izvršenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi roba s klauzulom „plativo na prvi poziv” ili „bez prigovora”.
Jamstvo se izdaje u korist naručitelja u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10 % ukupno ugovorene vrijednosti ugovora sa PDV-om, s rokom važenja do ispunjenja ugovornih obveza odnosno do dana uredne isporuke i montaže opreme. Dan uredne isporuke i montaže opreme je dan potpisivanja zapisnika o pregledu isporuke i montaže u kojem je konstatirano da je roba i isporuka izvršena u skladu s ugovorom. Rok važenja jamstva je 12 mjeseci računajući od datuma sklapanja ugovora. U slučaju da ugovorne obveze ne budu ispunjene u roku od 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora, ponuditelj se obvezuje dostaviti novo jamstvo s istim elementima na rok važenja prema određenju naručitelja.
Potrebno dostaviti: izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak XII.).
25.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete
Ponuditelj treba u sklopu ponude dostaviti izjavu, ovjerenu i potpisanu od strane odgovorne osobe ponuditelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja, da će nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji, a prilikom ispostave računa, predati jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka. Jamstvo se podnosi u formi izvornog bankovnog jamstva koje mora biti bezuvjetno, „na prvi poziv” i „bez prigovora”, u iznosu od 10 % (iznos s PDV-om) vrijednosti ugovora, s rokom važenja 2 godine od dana uredne primopredaje. Jamstvo mora glasiti na naručitelja. Navedenim jamstvom ponuditelj jamči naručitelju otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
Potrebno dostaviti: izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak XIII.).
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Naručitelj će plaćanje izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, odnosno podizvoditelja ako je isti nominiran u ponudi. Predujam isključen. Naručitelj će ugovoreno plaćanje izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana primitka istog.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja moraju pojedinačno: dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 13.1. i 13.2. ove dokumentacije te dokazati pravnu i poslovnu sposobnost sukladno točki 13.3. dokumentacije.
Za potrebe dostavljanja ponude naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, OIB, broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona i telefaksa uz naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Svaki član zajednice ponuditelja obvezan je dokazati nepostojanje obveznih i ostalih razloga isključenja i uvjete sposobnosti kako je zatraženo ovom dokumentacijom. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.
Podaci koji se dostavljaju u slučaju zajednice ponuditelja nalaze se i na predlošku u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak III.
Potrebno dostaviti: izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak XI.).
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 13.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti koje ponuditelji moraju dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje
13.1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može sukladno članku 67. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Sukladno članku 67. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi ako naručitelj nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz članka 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz naprijed navedenih točaka 1. i 2. Ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi.
Potrebno dostaviti: izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak VI.).
Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak, a ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezi su dostaviti ovaj dokaz, odnosno ove okolnosti isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Ukoliko se u ponudi nominiraju podizvoditelji, obvezna je dostava izjave o nekažnjavanju i za podizvoditelje.
13.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Potrebno dostaviti: za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći dokument pod b).
Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezi su dostaviti ovaj dokaz, odnosno ove okolnosti isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Ukoliko se u ponudi nominiraju podizvoditelji, obvezna je dostava potvrde Porezne uprave o stanju duga i za podizvoditelje.
13.1.3. Dostava lažnih podataka
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. Zakona o javnoj nabavi.
Potrebno dostaviti: ponuditelji za ovu točku ne dostavljaju dokaze u sklopu ponude.
Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, ove okolnosti isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Ukoliko se u ponudi nominiraju podizvoditelji, okolnosti isključenja primjenjuju se i na njih sukladno članku 67. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi.
13.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti koje ponuditelji moraju dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje:
13.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Potrebno dostaviti: za potrebe dokazivanja nepostojanja navedenog razloga isključenja gospodarski subjekt obvezno mora priložiti:
— izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka nabave ili
— važeći jednakovrijedan dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika , koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ili jednako vrijedan dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezi su dostaviti ovaj dokaz, odnosno ove okolnosti isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Ukoliko se u ponudi nominiraju podizvoditelji, obvezna je dostava ovog dokaza i za podizvoditelje;
13.2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Potrebno dostaviti: za potrebe dokazivanja nepostojanja navedenog razloga isključenja gospodarski subjekt obvezno mora priložiti:
— izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka nabave ili
— važeći jednakovrijedan dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika , koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ili jednako vrijedan dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezi su dostaviti ovaj dokaz, odnosno ove okolnosti isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Ukoliko se u ponudi nominiraju podizvoditelji, obvezna je dostava ovog dokaza i za podizvoditelje;
13.2.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinilo težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način. Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Potrebno dostaviti: ponuditelji za ovu točku ne dostavljaju dokaze u sklopu ponude.
Napomena: postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. Utvrđivanje okolnosti iz ove točke primjenjuje se na sve članove zajednice ponuditelja te u slučaju nominiranja podizvoditelja i na podizvoditelje.
13.3. Uvjeti i dokazi pravne i poslovne sposobnosti:
Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.
13.3.1. izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, a kojom dokazuje: da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.
Potrebno dostaviti: izvod kako je zatraženo. Dokaz se može priložiti u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.
Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezi su dostaviti ovaj dokaz, odnosno pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost;
13.3.3. rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanje ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (Zakon o zaštiti zraka, NN, br. 130/11).
Potrebno dostaviti: važeća dozvola Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanje ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (Zakon o zaštiti zraka, NN, br. 130/11).
Suglasnost se traži samo za opremu iz cjeline troškovnika 1. Kuhinja na sljedećim stavkama:
— stavka 4. Priručno spremište II, podstavke 3. Zamrzivač 1 400 litara i 4. Zamrzivač 1 400 litara,
— stavka 5. Hlađene namirnice, podstavke 1. Montažna rashladna komora +2/+4°C za piće, 2. Montažna rashladna komora +2/+4°C za mliječne proizvode, 3. Montažna rashladna komora +2/+4°C za suhomesnate proizvode, 4. Montažna rashladna komora +2/+4°C za voće i povrće, 5. Montažna rashladna komora -18°C za voće i povrće, 6. Montažna rashladna komora -18°C za piletinu, 7. Montažna rashladna komora +2/+4°C za meso, 8. Montažna rashladna komora +2/+4°C za razne proizvode,
— stavka 7. Priprema tijesta i slastica, podstavka 15. Hladnjak-zamrzivač 300+300 l,
— stavka 9. Priprema ribe, podstavka 1. Zamrzivač 2/1 GN 700 litara,
— stavka 10. Priprema mesa, podstavka 4. Hlađeni pult s koritom,
— stavka 11. Termička kuhinja, podstavka 17. Hlađeni pult,
— stavka 12. Hladna kuhinja, podstavka 2. Hlađeni pult s koritom,
— stavka 14. Priprema pizze, podstavka 1. Hlađeni pult 1500x700x850 kor., 4. Hlađena vitrina za pizza pult,
— stavka 16. Samoposlužna linija-I, podstavka 3. Hlađena kupka 4GN1/1 ispod hlađena, sa pripremom za fasadu, 3.c Hlađena kupka 4GN1/1 ispod hl. sa pripremom za fasadu, 3.c 1 rashl. vitrina sa stacionarnim hlađenjem autonomna,
— stavka 17. Samoposlužna linija-II, podstavka 3. Hlađena kupka 4GN1/1 ispod hlađena, sa pripremom za fasadu, 3.c Hlađena kupka 4GN1/1 ispod hl. sa pripremom za fasadu, 3.c 1 rashl. vitrina sa stacionarnim hlađenjem autonomna,
— stavka 21. Šank-točionik u restoranu a la cart, podstavka 1. Točionik-hlađeni pult s dva korita i ocjednom plohom, 1 hlađenim boxom i 2 hlađene ladice, 3. Hladnjak-vitrina za kolače, 7. Ledomat.
Napomena: ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršavati određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. Ako odabrani ponuditelj za ovaj dio ugovora namjerava angažirati podizvoditelja, dokaz o posjedovanju važeće suglasnosti dostavlja se za podizvoditelja;
13.3.2. suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za izvođenje određenih manje složenih radova na svim skupinama građevina (skupina I.); radovi ugradnje instalacija grijanja i hlađenja (I.10) i manje složeni elektroinstalaterski i komunikacijski radovi (I.14), sukladno Pravilniku o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN, br. 49/11). Suglasnost se traži za dio troškovnika, odnosno ugovora gdje je zatraženo izvođenje radova skupina I.10 i I.14.
Suglasnost se traži samo za opremu iz pozicija 01 do 08 u stavci 05 (hlađene namirnice) u cjelini 1. Kuhinja.
Potrebno dostaviti: važeća suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za tražene skupine. Dokaz se može priložiti u neovjerenoj preslici.
Napomena: ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršavati određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. Ako odabrani ponuditelj za ovaj dio ugovora namjerava angažirati podizvoditelja, dokaz o posjedovanju važeće suglasnosti dostavlja se za podizvoditelja.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 14. Financijska sposobnost
14.1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON 2 ili SOL 2), za glavni račun ili status 1, kojim gospodarski subjekt dokazuje da račun nije bio u posljednjih 180 dana u blokadi dulje od 7 dana. Procjena je naručitelja da neprekidna blokada duža od 7 dana može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvršenja predmeta nabave u predviđenom vremenu trajanja ugovora.
Potrebno dostaviti: traženi dokument kako je opisano točkom 14.1. ove dokumentacije.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
13.4. Uvjeti i dokazi tehničke i stručne sposobnosti
13.4.1. Popis ugovora o isporuci robe koja je ista ili slična kao što je ovaj predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethodne toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum, mjesto isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Kako bi dokazao svoju sposobnost, ponuditelj mora dostaviti potvrde o izvršenju jednog ili više ugovora čiji je ukupni zbrojeni iznos jednak ili veći procijenjenoj vrijednosti ovog predmeta nabave (2 400 000 HRK).
Potrebno dostaviti: popis ugovora i tražena potvrda/e (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak VII.);
13.4.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja instalacije robe.
S obzirom da ugovor o javnoj nabavi robe dodatno obuhvaća i poslove postavljanja i instalacije, pravne su osobe u ponudi obvezne naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovor sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju osposobljene, obučene i ovlaštene osobe za poslove postavljanja i instalacija opreme i namještaja te obuku osoblja naručitelja za rukovanje isporučenom opremom koja je predmet ove nabave. Edukaciju osoblja naručitelja potrebno je izvršiti u roku od 2 dana od dana poziva naručitelja. Pretpostavka je naručitelja da se obuka može obaviti u 1 danu. Ukoliko to neće biti dovoljno, odabrani ponuditelj je u obvezi organizirati edukaciju i u dužem trajanju, maksimalno 3 radna dana. Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati dostupnost putem telefona i e-maila za slučaj potrebe dodatnih upita vezano uz edukaciju osoblja za razdoblje od 60 dana od dana završetka obuke osoblja naručitelja. Svi troškovi dolaska (i boravka predstavnika ponuditelja) u sjedištu naručitelja i troškovi edukacije moraju biti uračunati u cijenu ponude i ne mogu se dodatno naplaćivati.
Potrebno dostaviti: izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak V.);
13.4.4. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normana na koje se upućuje.
Prema zahtjevima opisanim u troškovniku (tehničkoj specifikaciji i opisima) potrebno je dostaviti:
— potvrde o kvaliteti da su proizvodi neutralne opreme proizvedeni iz nehrđajućeg čelika X5CrNi 18.10 (AISI 304). Također da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 22000; Sustavi upravljanja sigurnošću hrane (HCCP) te Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN, br.125/2000),
— izjave o sukladnosti za sve električne proizvode da su u skladu s važećim normama i pravilnicima,
— certifikate (ateste) za navedene plinske proizvode u cjelini 1. Kuhinja, st. 11. Termička kuhinja: plinsko kuhalo na stalku – podstavka 1.; plinski roštilj na stalku – podstavka 2.; plinska nagibna tava – podstavka 5.; plinski kotao 150 lit. s duplikatorom – podstavka 6.,
— certifikate (ateste) za rashladne proizvode u cjelini 1. Kuhinja, st. 11. Termička kuhinja: hlađeni pult – podstavak 17.; st. 14. Priprema pizze: hlađeni pult – podstavak 1.; st. 16. i 17. Samoposlužne linije: hlađena kupka 4 GN 1/1, podstavak 3., hlađena kupka 4 GN 1/1, podstavak 3.C, rashladna vitrina sa stacionarnim hlađenjem autonomno, podstavak 3.C1.
Uvjet: predmet nabave je roba koju će koristiti velike grupe studenata pa je naručitelju od izuzetne važnosti da sva oprema bude čvrsta, izdržljiva i sigurna za korištenje.
Potrebno dostaviti: potvrde (ateste, izvješća o ispitivanju kvalitete, izjave o sukladnosti, certifikate/ateste) kako je zatraženo troškovnikom odnosno ovom točkom dokumentacije, a koje izdaju stručno i tehnički osposobljeni laboratoriji, certifikacijska i inspekcijska tijela, ovlaštena za ispitivanje od strane Hrvatske nacionalne akreditacijske agencije ili jednakovrijedni dokumenti izdani u drugoj državi, nostrificirani od strane ovlaštenih laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela u Republici Hrvatskoj, kojima se potvrđuje da ponuđeni proizvod odgovara hrvatskim ili odgovarajućim europskim normama kako je opisano u tehničkim specifikacijama i opisima iz troškovnika. Iz dostavljene potvrde mora biti vidljivo da ponuđena roba odgovara traženim tehničkim specifikacijama i opisima iz troškovnika. Ukoliko je dokaz na stranom jeziku isti mora biti preveden na hrvatski jezik, a prijevod ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Uz potvrde potrebno je dostaviti i izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak VIII.);
13.4.5. Izjava o osiguranom ovlaštenom servisu, te popisu servisera na području Republike Hrvatske. Naručitelj robu koja je predmet ove nabave nabavlja za potrebe restorana studentske prehrane te mu je iznimno važno da su za robu osigurana uputstva na hrvatskom jeziku, isporučeni garantni listovi, te dostavljena izjava (potvrda) o sukladnosti izdana i potvrđena od neovisnih kompetentnih tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti. Zbog nesmetanog rada restorana iznimno je važno da su oprema i uređaji navedeni u predmetnom troškovniku dobavljeni od ovlaštenog zastupnika s osiguranim ovlaštenim servisom u Republici Hrvatskoj koji je u mogućnosti osigurati odaziv na prijavu kvara u sjedište naručitelja u roku od 12 sati od poziva naručitelja.
Potrebno dostaviti: izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Privitak IX.);
13.4.3. Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi – katalog proizvoda.
Ponuditelj mora u sklopu ponude priložiti katalog u boji pod čime se podrazumijeva: slika, prospekt, katalog ili izvadak iz kataloga proizvođača s vidljivo naznačenim dimenzijama te opisom vrste materijala, podacima o tehničkim karakteristikama proizvoda (prospekt) na hrvatskom jeziku te drugih bitnih karakteristika za artikle/stavke kako je zatraženo u troškovniku. Za cjeline 2. Oprema kuhinje i 3. Pribor za jelo u troškovniku su označene sve stavke troškovnika i za sve stavke navedenih cjelina potrebno je dostaviti katalog u boji (kako je objašnjeno u prvoj rečenici 13.4.3.).
Za cjelinu 1. Kuhinja ne treba dostavljati fotografije za sve stavke, već samo za one koje u stavci „Dostava fotografije” imaju oznaku „DA”.
Katalog je potrebno izraditi u programskom obliku MS Word ili MS Excel. Svi artikli moraju biti navedeni redoslijedom iz troškovnika prema cjelinama i slikom prikazani u katalogu.
Katalog se dostavlja u tiskanom obliku u boji i u elektroničkom obliku na CD ili DVD mediju. Katalog je sastavni dio ponude i ponuditelj ga u tiskanom obliku mora priložiti uvezanog u ponudu te u elektroničkom obliku na CD ili DVD mediju, umetnutog u prozirnu foliju koja je uvezana u ponudu na isti način kao i jamstvo za ozbiljnost ponude. Artikle u katalogu potrebno je prikazati prema sljedećom redoslijedu:
— oznaka cjeline (npr. 1. Kuhinja) i redni broj stavke i podstavke troškovnika,
— naziv ponuđenog proizvoda i naziv proizvođača,
— slika u boji.
Za cjelinu troškovnika 4. Stolovi i 5. Stolice ponuditelji su obvezni dostaviti uzorke:
1. Stolovi: 1 uzorak blagovaonskog stola u restoranu (za četvero), st. 25. podstavka 1., 1 uzorak blagovaonskog stola u restoranu (za dvoje), st. 25. podstavka 2.;
2. Stolice: 1 uzorak stolac uži, st. 26. podstavka 1., 1 uzorak stolac širi, st. 26.a, podstavka 1., 1 uzorak kolica za stolce, st. 26.b, podstavka 1.
Dostavljene uzorke je potrebno označiti, npr. samoljepljivom etiketom s navođenjem podataka:
1. naziv ponuditelja;
2. oznaka cjeline, redni broj stavke troškovnika, npr. 4. Stolovi, st. 1. troškovnika.
Uzorke je potrebno dostaviti neoštećene s naznakom „UZORCI” te s jasno naznačenim predmetom nabave, nazivom ponuditelja i cjeline na koju se odnose uzorci. Ponuditelju u svojoj ponudi prilažu popis dostavljenih uzoraka. Ukoliko uzorci nisu sastavljeni, ponuditelji su obvezni osigurati sastavljanje istih prije roka za roka za dostavu ponuda. Uzorci služe za kontrolu traženih tehničkih karakteristika opreme i trebaju odgovarati opisima iz troškovnika.
Uzorci se izrađuju bez naknade te će ih naručitelj nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima ukoliko ispitivanjem ili pregledom nisu izgubili svoju funkciju.
Po završetku postupka javne nabave, naručitelj će obavijestiti ponuditelje o tome kada, gdje i u kojem roku mogu preuzeti dostavljene uzorke. Troškove oko preuzimanja uzoraka snosi sam ponuditelj i ni u kom slučaju ne može teretiti naručitelja.
Uz uzorke (stolove i stolice) potrebno je dostaviti i certifikate i to: za stolice je potrebno dostaviti minimalno jedan od niže navedenih certifikata:
1. greenguard certifikat;
2. epg-norge no certifikat;
3. tuv sud – gs;
4. arp-2009 geca 28-2006.
Potrebno je dokazati da ponuđena roba zadovoljava testove otpornosti. Testovi za uži stolac: CRO: ANSI-BIFMA X5. 1-2002 11 / ANSI-BIFMA, X5. 1-2002 16 / ANSI-BIFMA X5. 1-2002 6, EN UNI 1022/05 UNI 9083/87 5°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.2.1. 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.2.2. 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.7 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.12 3°, EN 1728/2000 – EN 15373/2007 6.15 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.16 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.8 3°.
Testovi za širi stolac: EN 1022/05, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.2.1. 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.2.2. 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.7 3°, EN 1728/2000 – EN 15373:2007 6.16 3°.
Za stolove je potrebno dostaviti certifikate i izvješća o ispitivanju kvalitete materijala ugrađenih u proizvod:
— za ljepilo,
— za masivno drvo,
— metalne cijevi,
— prah za plastificiranje,
— za homogenu fleksibilnu oblogu,
— za linoleum – antibakterijska svojstva (linoleum – da proizvod ima udio viši od 85 % prirodnog materijala (linoleum).
Dostava uzoraka: uzorci se dostavljaju na adresu naručitelja. Naručitelji mogu odabrati datum dostave uzoraka: 16.5.2014. (petak) u razdoblju od 7 do 15 sati, 19.5.2014. (ponedjeljak) u razdoblju od 7 do 15 sati, 20.5.2014. (utorak) u razdoblju od 7 do 9:30 sati.
Prije dostave obvezna najava na broj telefona: +385 914284031.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
E-VV JN 1/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.5.2014 - 10:00

Mjesto:

Na adresi sjedišta naručitelja: J. Merlića bb, Varaždin, Studentski dom – dvorana za sastanke.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Odluka o odabiru donijet će se ako će za to biti osigurana sredstva. Osim unesenih uvjeta i dokaza sposobnosti naručitelj je dokumentacijom zatražio dostavu i drugih dokumenata pa se upućuju gospodarski subjekti da pažljivo prouče dokumentaciju za nadmetanje i dostave sve tražene dokumente.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Sadržaj žalbe propisan je člankom 159. Zakona o javnoj nabavi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Ured ravnatelja
Poštanska adresa: J. Merlića bb
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@scvz.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:
8.4.2014