Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 124499-2016

Wyświetl widok skrócony

12/04/2016    S71

Polska-Szczecin: Usługi lądowe i przybrzeżne

2016/S 071-124499

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Adres pocztowy: pl. Batorego 4
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 70-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Czajkowska
E-mail: mczajkowska@ums.gov.pl
Tel.: +48 914403523
Faks: +48 914403441

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ums.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: terenowy organ administracji państwowej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sztuczne zasilanie brzegu w Mrzeżynie 351.60-352.20.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie sztucznego zasilania brzegu w Mrzeżynie – km: 351.60÷ 352.20
1. Informacje ogólne:
1.2. Planowana do wydobycia i odłożenia ilość materiału – 60 000 m³
1.3. Długość planowanego do zasilenia odcinka plaży – 600 m
2. Zakres robót:
2.1. Roboty czerpalne:
Materiał piaszczysty niezbędny do zasilenia plaży pochodzić będzie z pół poboru nr I znajdującym się w odległości ok. 8 km od miejsca rozładunku.
Obszar Mrzeżyno I
Najbardziej odpowiednim do poboru piasku w obszarze nagromadzeń piasku podmorskiego do zasilania brzegu jest pole poboru I w rejonie Mrzeżyna, znajdujące się w odległości około min 6,15 km do max 8,5 km od miejsca zasilania. Głębokości morza w tym obszarze wynoszą od 9 do 12 m. W wyniku poboru osadów do 2-ch wcześniejszych sztucznych zasilań strefy brzegowej lokalnie mogą występować większe głębokości.
Tabela 1. Współrzędne obszaru Mrzeżyno I
Obszar I
Powierzchnia 3156115 m²
nr X Y Fi La
1 711540 260177 54°12’42.6724" 15°19’14.6929"
2 710759 260056 54°12’17.2436" 15°19’10.2709"
3 710204 260332 54°11’59.7827" 15°19’27.0702"
4 710495 260756 54°12’09.8946" 15°19’49.5938"
5 710246 261350 54°12’02.8489" 15°20’23.0305"
6 710425 262981 54°12’11.3546" 15°21’52.3763"
7 711233 262748 54°12’37.0648" 15°21’37.2424"
8 711552 262080 54°12’46.2534" 15°20’59.5237"
Piasek należy pobierać tylko w wyżej określonym obszarze eksploatacyjnym, czerpiąc ze złoża tylko do głębokości liczonej od dna morskiego – nie przekraczającej 2 m.
Materiał piaszczysty z wyznaczonego obszaru powinien być pobierany pogłębiarką ssąco-refulującą. Należy prowadzić racjonalne wydobycie piasków przeznaczonych do zasilania brzegów i kontrolę tego wydobycia.
Gwarancją efektywnego urabiania złoża jest wyposażenie pogłębiarki w odpowiedni system nawigacji satelitarnej pozwalający pozycjonować pogłębiarkę z dużą precyzją oraz kontrolne pomiary batymetryczne eksploatowanego rejonu złoża.
Prace czerpalne na morzu wymagają łagodniejszych warunków atmosferycznych niż te prowadzone wewnątrz portu. W swoim harmonogramie prac Wykonawca powinien uwzględnić krótko- i długoterminowe prognozy pogody, najlepiej z kilku źródeł.
Podstawowymi przepisami, regulującymi ruch pogłębiarki z obszaru Mrzeżyno I na miejsce odkładu będą przepisy morskie.
3. Kształt i położenie proponowanego nasypu
3.1. Wyznaczone na podstawie wyników parametryzacji form strefy brzegowej w aspekcie ich jakości/odporności na działanie czynników hydrodynamicznych parametry sztucznej plaży będą wynosić: szerokość plaży 50 m, wysokość plaży u podnóża wydmy +2,5 m n.p.m., jej nachylenie 1:20. Takie nachylenie plaży zbliżone jest do naturalnego stwarzając mniejszą podatność na rozmywanie.
3.2. W części podwodnej projektuje się nachylenie 1:40 pozwalające na pominięcie współczynnika spływu.
3.3. Projektowana linia brzegowa wyrównuje istniejące załamania, nie może tworzyć ostrych łuków i powinna przechodzić łagodnie do styku z plażą naturalną. Nasyp powinien całkowicie zakrywać elementy okładziny z bloczków Kardzisa i gwiazdobloków do rzędnej 2,5 m n.p.m.
3.4. Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, tj. izohipsę 0,0 m po zasilaniu oraz dolną i górną granicę odmorskiej skarpy plaży pokazano na mapie (rys.1). Przekroje poprzeczne co 50 m planowanego nasypu przedstawiono na rys. od 2 do 14.
3.5. Na zakończeniach zasilanego odcinka na wschód od km 351,60 i na zachód od km 352,20 należy dostosować nachylenie sztucznej plaży do nachylania plaży naturalnej. Przewidziano około 30 m odcinki zakończenia nasypu.
3.6. W tabeli 20 dla poszczególnych przekrojów przedstawiono podstawowe parametry nasypu sztucznego zasilania i podano współrzędne punktów należących do podstawowych linii wyznaczających kształt i położenie nasypu (rys. 1).
3.7. W tabeli 21 podano powierzchnie przekrojów nasypu, wzajemne odległości przekrojów oraz wynikające stąd kubatury poszczególnych odcinków, oraz całkowitą objętość proponowanego nasypu sztucznego zasilania na odcinku od km 351,60 do km 352,20.
3.8. Współrzędne punktów podano w układzie WGS84 UTM33, wysokości i głębokości podano w układzie odniesienia – PL-KRON86-NH.
3.9. Załącznik nr 9 do SIWZ zawiera Plan sytuacyjny oraz przekroje poprzeczne.
4. Miejsce odkładu:
4.1. Zastosowania technologia nie może spowodować uszkodzenia i zasypania infrastruktury zlokalizowanej w pasie technicznym.
4.2. Zasilanie powinno mieć charakter „otwarty”, tj. w groblach utrudniających spływ refulatu do morza powinny być przerwy, aby nie ograniczać nadmiernie odpływu piasku do przybrzeża.
4.3. Przystępując do sztucznego zasilania plaży należy uwzględnić aktualny stan brzegu, który do czasu rozpoczęcia prac może ulec zmianie.
4.4. W trakcie odkładu urobku na plaży wykonawca zobowiązany jest:
— uzbroić rejon prac w rurociąg wraz z armaturą,
— utrzymywać w trakcie prac odpowiednią ekipę obsługującą wraz z odpowiednim sprzętem,
— zapewnić stałą sprawność techniczną działania urządzeń, nie dopuścić do naruszenia równowagi odwodnej skarpy wydmy,
— zabezpieczyć teren plaży, na który wykonywane są roboty przed dostępem osób trzecich.
5. Szczegółowe opracowanie pn. „Wytyczne do sztucznego zasilania brzegu w Mrzeżynie km: 351.60 – 352.20 znajduje się w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

76500000 Usługi lądowe i przybrzeżne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
O wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.1.2004 (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 010 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.6.2016. Zakończenie 30.6.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50 000 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin, nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158. z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
5. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w ust.2 pkt 2-5 do oferty należy załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu.
6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium:
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w atr 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
10) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
11) Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 6 do SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim.
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.
12) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
13) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
14) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN.
Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ – Załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej),
3) dowód wniesienia wadium tj.:
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
b) kopia dowodu zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu, oświadczającego wniesienie wadium. Kasa Urzędu jest czynna godz. od 10:00 do godz. 13:00.
(Dokumenty wymienione w pkt 1) i 2) muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2:
1) pkt 3), 5), 6), 7) 8) i 9) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 7) SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego, lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8
2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 1) lit. b) niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jw.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jw.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 85

2. Termin wykonania. Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PO-II-370/ZZP-3/8/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.5.2016 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.5.2016 - 11:00

Miejscowość:

Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.4.2016