Строителство - 124524-2020

Submission deadline has been amended by:  185133-2020
13/03/2020    S52

България-Варна: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

2020/S 052-124524

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Национален регистрационен номер: 103002253
Пощенски адрес: ул. „Прилеп“ № 33
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: за технически въпроси — Николай Костадинов — ръководител отдел ВВК (тел: +359 52/974278); за въпроси по процедурата — Павлина Петкова — специалист ОП (тел: +359 52/974270)
Електронна поща: opvik@vikvarna.com
Телефон: +359 35952974270
Факс: +359 35952500991
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://vikvarna.com/
Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=382
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Национален регистрационен номер: 103002253
Пощенски адрес: ул. „Прилеп“ № 33
Град: Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: Деловодство
Телефон: +359 52974331
Електронна поща: opvik@vikvarna.com
Факс: +359 52500991
код NUTS: BG331 Варна
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vikvarna.com
Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства

II.1.2)Основен CPV код
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства.

Предметът на поръчката включва възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно; възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, отводнителни съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др; ремонт и запълване на фуги и други на пътни съоръжения.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
45233253 Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
45262211 Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти
45112500 Земни работи
45221230 Шахти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Територията на Варненска област, обслужвана от „В и К — Варна“ ООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно; възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, отводнителни съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни разрушения — дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др; ремонт и запълване на фуги и други на пътни съоръжения. Изпълнението на дейностите от предмета на договора ще започва след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат и конкретен обект.

Основните изисквания за изпълнение са посочени подробно в Приложение № 1 — „Техническа спецификация“ и проектодоговора от документацията по обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Съответствие с базовите изисквания на възложителя / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация на изпълнение / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: Характеристики, свързани с изпълнението на поръчката / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Организация по осигуряване и разпределение на ресурсите / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Срок на възстановяване / Тежест: 10
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължение от Раздел II.2.5) „Критерии за възлагане“: оценката на ценовите предложения е с тежест 40 % и включва оценка по показател „Единични цени на видовете СМР“, с относителна тежест 30 %; оценка по показател „Стойности на показателите за ценообразуване“ — 5 %; оценка по показател „Цени за видове механизация“ — 5 %.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват:

— „Втора група: строежи от транспортната инфраструктура“ - строежи от първа категория;

— „Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“ — строежи от първа категория.

Съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени за посочения обхват на дейности.

За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор, участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел А: „Годност“, т. 1) информация за регистрацията — номер на удостоверението за вписване, обхват, срок на валидност, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

Изискуеми документи в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП:

Заверено от участника копие на валиден документ, удостоверяващ вписването на участника за посочените групи и категории строежи в ЦПРС. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

*Забележка: в случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, ще изпълняват строителство.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи I-ва категория, съгласно изискванията на 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението или от обединението като цяло.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За доказване на съответствието с определените от възложителя критерии за подбор се предоставя в ЕЕДОП (част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, а в т. 5 — информация за застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“ (или еквивалент), като се посочва номер на Застрахователна полица и издател на същата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изискуеми документи в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП:

Заверено за вярност копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За изпълнение на поръчката, всеки участник трябва да разполага с минимум 3 екипа, които общо да включват технически лица и лица, които ще изпълняват строителството, съгласно минималните изисквания. Участниците предоставят в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2) списък на ръководните технически лица и лицата, които ще изпълняват строителството, съдържащ три имена, образование и професионална квалификация, професионален опит (в приложимите случаи), и друга информация по преценка на участника, от която да е видно съответствието на предложения квалифициран инженерно-технически персонал и работници с изискванията на възложителя.

2. Всеки участник в процедурата трябва да разполага с необходимите съоръжения и техническо оборудване за работа в градски условия, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно минималните изисквания. Участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 9) съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, като предоставя информация за вида, броя и собствеността на всяка машина.

3. Всеки участник трябва прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство, сходно с предмета на поръчката.

4. Участниците следва да прилагат система за управление на околната среда EN ISO 14001-2015, с обхват строителство, сходно с предмета на поръчката.

Участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“), наличието на системи за управление на качеството и на околната среда, като посочват: вид на въведената система за управление, обхват, срок на валидност на сертификата, организацията издала сертификата или ако прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за управление на околната среда — информация за доказателствата за тези мерки.

Изискуеми документи в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП:

По т. 3.1 списък на ръководните технически лица и лицата, които ще изпълняват строителството, съдържащ три имена, образование и професионална квалификация и документи, които доказват професионалната компетентност и опит (в приложимите случаи).

По т. 3.2 списък на съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съдържащ информация за вида, броя и собствеността на всяка машина.

По т. 3.3 и т. 3.4: копия на валидни сертификати за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), за управление на околната среда EN ISO 14001-2015 (2004 или еквивалент), издадени от независими лица съгласно изискванията на чл. 64, ал. 5 или ал. 6 от ЗОП. В случаите по чл. 64, ал. 7 от ЗОП, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки за осигуряване на качеството са еквивалентни на изискваните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания по т. 1:

Ръководни технически лица:

Ръководител екип текущ ремонт (1 бр.) — професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).

Опит: минимум 5 (пет) при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане, и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, и/или улици.

Технически ръководител текущ ремонт (3 бр.), с образователна степен — инженер/техник

Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане, и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища и/или улици.

Координатор по безопасност и здраве (1 бр.), с образователна степен: не по-ниска от средно-специално. Професионална област (квалификация): инженер/техник координатор по БЗ; Професионален опит: минимум 1 (една) година опит като координатор БЗ. Притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно.

Лица, изпълняващи строителството — минимум 20 души, от които: багеристи — 2 бр., шофьори — 7 бр., работници — 11 бр. в т. ч. 3-ма водачи на ПСМ (пътно строителни машини).

Минимални изисквания по т. 2:

Наличие на: асфалтополагаща машина — 2 бр.; бордови камион — 2 бр.; самосвал — 4 бр.; багер колесен — 2 бр.; челен товарач — 1 бр.; моторна метла — 2 бр.; автогрейдер — 1 бр.; машина за рязане на асфалт — 2 бр.; моторна виброплоча — 2 бр.; валяк до 2,5 т — 2 бр.; валяк до 10 т — 2 бр.; валяк над 10 т — 1 бр.; пътна фреза — 1 бр.; ел. агрегат — 1 бр.; влекач за превоз на строителни машини — 1 бр.

Минимални изисквания по т. 3 и т. 4:

Прилагане на система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), и система за управление на околната среда EN ISO 14001-2015 (или еквивалент) с обхват строителство, сходно с предмета на поръчката. В случаите по чл. 64, ал. 7 от ЗОП, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда са еквивалентни на изискваните.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците следва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор, както и по отношение на изискванията за изготвяне на оферта, посочени в документацията. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важи забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Размерът на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора се определя на 0,5 % (нула цяло пет процента) от прогнозната му стойност без ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП, гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Условия и начин на плащане: приемането на действително извършените СМР въз основа на възлагателното писмо ще се извършва с двустранно подписан протокол обр. 19, в който се описват извършените СМР по видове, количества и единични цени. Начин на плащане — в лева, по банков път, в срок до 30 дни след датата на подписване на протокол за приемане на действително извършените СМР и представена фактура.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/04/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/04/2020
Местно време: 10:00
Място:

Административна сграда на „В и К — Варна“ ООД, гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33, ЦУ, зала 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/03/2020