Lavori - 12461-2020

Submission deadline has been amended by:  160256-2020
10/01/2020    S7    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Cechia-Praga: Lavori per metropolitana

2020/S 007-012461

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Numero di identificazione nazionale: 00005886
Indirizzo postale: Sokolovská 217/42
Città: Praha 9
Codice NUTS: CZ010
Codice postale: 190 22
Paese: Cechia
Persona di contatto: Adriana Gomolová
E-mail: gomolova@rowanlegal.com

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část

II.1.2)Codice CPV principale
45234122
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dopravní stavby „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ v rozsahu dle projektové dokumentace.

Blíže viz ZD a její přílohy.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 829 000 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221200
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ010
Luogo principale di esecuzione:

Místo plnění je území hl. m. Prahy.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dopravní stavby „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ v rozsahu dle projektové dokumentace.

Blíže viz ZD a její přílohy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Zkušenosti vybraných členů odborného personálu / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 80
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 829 000 000.00 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k výkonu následujících činností:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

- projektová činnost ve výstavbě;

- výkon zeměměřických činností;

- provádění trhacích prací;

- geologické práce;

- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení;

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

- oprávnění báňského úřadu k činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a to v rozsahu dle § 2 písm. i) důlně měřičská činnost, § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), písm. e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na 1 lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, a písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny;

- oprávnění báňského úřadu dle § 8a odst. 6 písm. a) zákona o hornické činnosti, a to k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení a k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení zdvihacích;

c) zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ), a to předložením následujících dokladů:

i. osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jež osvědčuje, že dodavatel má k dispozici osobu, která je autorizovaným inženýrem ve smyslu zákona o autorizaci, a to jmenovitě v oborech dle § 5 odst. 3 tohoto zákona:

- písm. a) pozemní stavby;

- písm. b) dopravní stavby;

- písm. c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;

- písm. e) technologická zařízení staveb;

- písm. f) technika prostředí staveb;

- písm. g) statika a dynamika staveb;

- písm. i) geotechnika;

- písm. j) požární bezpečnost staveb;

ii. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením;

iii. osvědčení odborné způsobilosti osoby odpovědné za provádění trhacích prací v rozsahu dle § 41 odst. 2 písm. e) technický vedoucí odstřelů pro stavební práce vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin;

iv. osvědčení odborné způsobilosti osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vystavené osobou akreditovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí;

v. osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního technika dle § 4 písm. d) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen „báňská vyhláška“), a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c), e) a i) zákona o hornické činnosti;

vi. osvědčení odborné způsobilosti báňského projektanta dle § 4 písm. e) báňské vyhlášky, a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c), e) a i) zákona o hornické činnosti;

vii. osvědčení odborné způsobilosti závodního dle § 4 písm. c) báňské vyhlášky, a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c), e) a i) zákon o hornické činnosti;

viii. osvědčení odborné způsobilosti hlavního důlního měřice dle § 4 písm. m) báňské vyhlášky, a to v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona o hornické činnosti.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/03/2020
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco, Slovacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/03/2020
Ora locale: 10:15
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

S ohledem na otevírání nabídek pouze v elektronické podobě je toto otevírání nabídek neveřejné.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
07/01/2020