Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 124722-2021

12/03/2021    S50

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 050-124722

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59 77 87 14
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sobia Waheed
E-mail: sow@ens.dk
Telefon: +45 33926636
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ens.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295559&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295559&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ansvarlig for produktion, levering og forbrug af energi samt bestræbelser på at reducere emissioner af drivhusgasser

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i relation til etablering af Energiøen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet angår indgåelsen af en rammeaftale med én virksomhed vedrørende teknisk rådgivning og bistand i relation til etableringen af en energiø i Nordsøen. Energistyrelsen ønsker at indgå en aftale med en højtspecialiseret rådgivningsvirksomhed, der kan yde teknisk rådgivning til Energistyrelsen, således at Energistyrelsen (med øvrige rådgivere, evt. tilknyttede ministerier samt Energinet) kan opbygge en optimal viden om projektet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71335000 Tekniske undersøgelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den 4. februar 2021 blev der truffet politisk beslutning om at etablere en energiø i Nordsøen. Etablering af Energiøen forventes at have en samlet anlægsværdi på ca. 5,6-10,9 mia. DKK. Det følger af den politiske beslutning, at Energiøen er en samfundsopgave, som bedst løses ved at aktivere relevante kompetencer på tværs af stat og marked via et delt ejerskab mellem staten og én eller flere private aktører. Staten skal til enhver tid være majoritetsejer, mens den eller de private medejere skal eje 49,9 % af øen, medmindre en kommende markedsdialog viser, at en lavere privat ejerandel er mere hensigtsmæssig.

Energiøen skal opføres som en inddæmmet ø, der i første fase kan håndtere minimum 3 GW og på sigt skal kunne rumme 10 GW. Energiøen er et udviklingsprojekt i en hidtil uset skala og med et langt tidsperspektiv. Der lægges derfor vægt på, at øen er fremtidssikret og har de rette egenskaber med tilstrækkeligt rum for innovation. Den valgte konstruktionstype og ejerskabsmodel vurderes at give de bedste muligheder her-for. Med aftalen af 4. februar 2021 tages der ikke nærmere stilling til, hvordan beslutningen om konstruktionstype og ejerskab udmøntes i konkrete udbudsrammer, herunder hvem der bygger øen, øens størrelse og funktionalitet, fordeling af råderet, økonomiske vilkår, forpligtelser og rettigheder. Forhold som disse skal tillige afklares på baggrund af kommende markedsdialog(er) samt tekniske, finansielle og juridiske analyser.

Den Tekniske Rådgiver skal i tæt samarbejde med Energistyrelsens øvrige rådgivere, herunder juridiske og finansielle rådgivere, bistå Energistyrelsen med teknisk rådgivning og bistand i tilknytning til gennemførelsen af markedsdialog, udarbejdelse af eventuelle tekniske analyser, teknisk bistand i tilknytning til fastlæggelse af udbudsdesign og udbudsform samt gennemførelse af det kommende udbud af medejerskab inden for rammerne af den politiske aftale om etablering af Energiøen.

Den Tekniske Rådgivers opgaver forventes bl.a. at omfatte teknisk rådgivning og bistand i tilknytning til fastlæggelse af funktionskrav til Energiøen, herunder fx i forhold til ø-layout, havn, infrastruktur, hjælpesystemer, bygninger samt i forhold til funderingsforhold, geoteknik, strukturer og udførelse af marine projekter herunder konstruktioner og konstruktionsarbejde på åbent hav samt belastninger på disse mv. Endvidere kan teknisk rådgivning og bistand omfatte afdækning af grænseflader mellem forskellige parter, (f.eks. bygherre og Energinet, samt havvindudviklere og eventuelle 3. parter i forhold til elektrolyse, energilagring, kommercielle havneaktiviteter mv.) og sikre at Energinets krav i forhold til arealer, layout, adgangsforhold, kabeltilslutninger, samt funktionskrav til øens hjælpesystemer afspejles i kravspecifikationen til brug for udbud. Bistand vil også kunne omfatte udarbejdelse af tekniske analyser i relation til etablering af Energiøen, herunder i relation til gennemførte eller fremtidige markedsdialog(er).

Den Tekniske Rådgiver skal stille med et primært team, der maksimalt består af 10 kompetente medarbejdere, der kan varetage rådgivningsopgaverne i henhold til rammeaftalen. Den Tekniske Rådgiver skal endvidere varetage projektledelse af egne leverancer under rammeaftalen, ligesom der skal tilbydes øvrige ressourcer, der understøtter det primære team og medvirker til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen. Såfremt Energistyrelsen ønsker dette, vil den Tekniske Rådgivers ydelser skulle leveres af medarbejdere, der arbejder fra Energistyrelsens lokaler under umiddelbar instruktion af Energistyrelsen (in-sourcing).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium: Bemanding / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium: Projektorganisation og -styring / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ENS har ret til at forlænge rammeaftalens varighed på uændrede vilkår med 1 år, jf. rammeaftalens punkt 17.1.

Forlængelsesmuligheden er af hensyn til projektets karakter, herunder særligt Energiøens karakter som kritisk infrastruktur. Det er derfor afgørende, at samme rådgiver bistår med teknisk rådgivning under hele projektet, således afgørende viden ikke går tabt lige inden afslutning.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Energistyrelsen ved udvælgelsen lægge vægt på, hvem der har vedlagt de mest relevante referencer. Energistyrelsen vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4) (og rammeaftalens bilag 1).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af indholdsmæssigt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder at rådgiver har løftet en stor rolle i projektet (dvs. dokumenterer et højt rådgiverhonorar for opgaven), jf. det følgende.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer vil der blive lagt særlig positiv vægt på i jo højere grad de anførte referencer dokumenterer følgende:

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgivning, teknisk bistand til udviklingsprojekter eller anden teknisk rådgivning – jo højere rådgiverhonorar på det enkelte projekt, desto bedre) til bygherrer, projektudviklere, entreprenører el. lign. i tilknytning til store projekter (jo højere samlet budgetteret anlægssum på det enkelte projekt, desto bedre), der angår planlægning og/eller etablering af anlæg på eller ved havet (f.eks. kunstige øer, industrihavne, offshore boreplatforme, offshore substations, offshore vindparker, samt broer/tunneller (der krydser vandstrækninger) el. lign. projekter). Ved anlægssum forstås byggesum og diverse andre udgifter, inkl. rådgivning.

Samtlige ansøgers referencer (dog maksimalt 5) inddrages i ovennævnte vurdering. Det vil sige, at referencen, der dokumentere overholdelse af mindstekrav til tekniske og faglig kapacitet inddrages også i vurderingen i tilfælde af udvælgelse blandt ansøgere.

Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Til orientering har COWI i efteråret 2020 bistået Energistyrelsen med at vurdere omkostninger for og fordele/ulemper ved 2 alternative koncepter for en energiø, dels et energiø-koncept opbygget omkring en kunstig inddæmmet ø og dels et koncept opbygget omkring et antal offshore platforme, jf. a209704-001_cost_benefit_analyse_endelig_version.pdf (ens.dk)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om ansøgers/tilbudsgivers egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår ansøger/tilbudsgiver blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Er ansøger/tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i det seneste disponible regnskabsår afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger/tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om ansøgers/tilbudsgivers samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår ansøger/tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible regnskabsår afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger/tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 18 % i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD’en udfyldes med en referenceliste med tilsvarende opgaver, som ansøger har afsluttet inden for de seneste 3 år. Ved tilsvarende opgaver forstås teknisk rådgivning og bistand, som beskrevet i punkt II.1.4) og II.2.4) (og rammeaftalens bilag 1).

Oversigten for hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af projektets art, beskrivelse af kunden (bygherrer, projektudviklere, entreprenører el. lign.), projektets budgetterede anlægssum (byggesum og diverse andre udgifter, inkl. rådgivning), ansøgerens rådgivningsydelser under den udførte rådgiverkontrakt (beskrivelse af rådgivningen udført til dato), størrelsen af rådgivningsopgaven (rådgivers honorar), udfø-relsesperiode (rådgivningens påbegyndelse og afslutning) samt navn og om muligt kontaktdata på kunden.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt ansøgningen indeholder mere end 5 referencer, vil alene de første 5 referencer blive taget i betragtning. De referencer, der fremgår af ansøgers eget ESPD, anses i denne henseende som de første referencer. Hvis ansøger er en sammenslutning, anses referencerne fra den virksomhed, som repræsenterer sammenslutningen, som værende de første. Hvor denne regel ikke fastlægger rækkefølgen af referencer, vil Energistyrelsen trække lod om, hvilke 5 referencer der vurderes på (ansøgere har ikke adgang til at overvære denne lodtrækning).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst én reference, der dækker teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgivning, teknisk bistand til udviklingsprojekter eller anden teknisk rådgivning) til bygherrer, projektudviklere, entreprenører el.lign. i tilknytning til projekter, der angår planlægning og/eller etablering af anlæg på eller ved havet (f.eks. kunstige øer, industrihavne, offshore boreplatforme, offshore substations, offshore vindparker, samt broer/tunneller (der krydser vandstrækninger) el.lign. projekter). Rådgivers honorar for opgaven skal være mindst 10 mio. DKK ex. moms, og projektets budgetterede anlægssum (byggesum og diverse andre udgifter, inkl. rådgivning) skal være mindst 3 mia. DKK ex. moms.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virk-somheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Den Tekniske Rådgivers primære team skal bestå af medarbejdere der kan tale og skrive dansk på modersmålsniveau og medarbejdere, der kan tale og skrive engelsk på et professionelt niveau.

Energistyrelsen er berettiget til at overdrage rammeaftalen til en anden styrelse, et andet ministerium eller anden juridisk enhed, hvori den danske stat – direkte eller indirekte – har bestemmende indflydelse enten via ejerandele eller på andet grundlag, jf. rammeaftalens punkt 18.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til pkt II.1.5) og pkt II.2.6): Den anslåede værdi er 30-50 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige bestillinger tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højeste anslåede værdi af samtlige bestillinger tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være udfaldet af markedsdialog og analyser af projektet om etablering af Energiøen, herunder bevillingsmæssig hjemmel til etablering af Energiøen samt øvrige afhængigheder. Ordregivers skøn er baseret på et forventet estimat af, hvad ordregivers behov er i relation til teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af Energiøen.

I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål, der modtages senest den 22. marts 2021, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål stillet efter dette tidspunkt vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon +4570208014. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal som dokumentation for denne støtte underskrive en støtteerklæring. Skabelon er vedlagt udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. § 138. Dokumentation for oplysninger i ESPD kræves i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2021