Dodávky - 124987-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

13/04/2016    S72

Belgicko-Brusel: Dodávka nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti s montážou alebo bez montáže

2016/S 072-124987

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Európska komisia, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGICKO. Kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

18.4.2016 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

22.4.2016 (10:00) miestneho času.

(...)

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

2.5.2016 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

11.5.2016 (10:00) miestneho času.

(...)

Toto korigendum je aktualizáciou oznámenia o korigende zverejneného v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“ z 30.3.2016, 2016/S 062-106283.