Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 124991-2016

13/04/2016    S72

Belgija-Bruxelles: Pružanje usluga povezanih s organiziranjem korporativnih komunikacijskih događanja, PO/2016-05/A2

2016/S 072-124991

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Poštanska adresa: rue de la Loi 56
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Anna Stolarska
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Poštanska adresa: Rävala 4
Mjesto: Tallinn
NUTS kod: EE EESTI
Poštanski broj: 10143
Država: Estonija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: General Secretariat of the Council
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
Poštanska adresa: rond point Schuman 9A
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1046
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor
Poštanska adresa: rue Belliard 99
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za istraživanje (REA)
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski nadzornik zaštite podataka (ENZP)
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (Zajedničko poduzeće FCH 2)
Poštanska adresa: avenue de la Toison d'Or 56–60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1060
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://fch.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg Cedex
NUTS kod: FR FRANCE
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća
Poštanska adresa: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Mjesto: Saint-Josse-ten-Noode
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://erc.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Mjesto: London
NUTS kod: UKI LONDON
Poštanski broj: E14 5EU
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Poštanska adresa: 103 rue de Grenelle
Mjesto: Pariz Cedex 07
NUTS kod: FR FRANCE
Poštanski broj: 75345
Država: Francuska
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga povezanih s organiziranjem korporativnih komunikacijskih događanja, PO/2016-05/A2

Referentni broj: PO/2016-05/A2.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79950000 Usluge organizacije izložbi, sajmova i kongresa
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izvršitelj će biti zadužen za pružanje niza usluga i povezanih proizvoda povezanih s organiziranjem događanja u ime javnog naručitelja. Događanja će se odvijati u, kao i izvan Europske unije i mogu preuzeti razne oblike koji uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće: dijaloge s građanima, velike konferencije, sudjelovanje na međunarodnim događanjima, sajmovima i izložbama ili virtualna događanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79951000 Usluge organizacije seminara
79992000 Usluge primanja
79956000 Usluge organiziranja izložbi i sajmova
79952000 Usluge organiziranja događanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Diljem svijeta.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti upute za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidi ugovor.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Ponuditelji su zamoljeni za provjeru.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/05/2016
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/06/2016
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Europska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, rue de la Loi 56, Brussels, BELGIJA. Mjesto sastanka je u predvorju (obvezna registracija)

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

2 osobe po ponuditelju. Molim da imena pošaljete na adresu e-pošte navedenu u odjeljku I.1).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Molimo redovito provjeravajte mrežnu stranicu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433 jer dodatne informacije mogu biti pružene tijekom postupka.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma kad je to primio na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ne obustavlja se ovo razdoblje i ne otvara se novi rok za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/04/2016