Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 124991-2016

13/04/2016    S72

Belgia-Bruksela: Świadczenie usług związanych z organizacją wydarzeń z zakresu komunikacji instytucjonalnej, PO/2016-05/A2

2016/S 072-124991

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Adres pocztowy: rue de la Loi 56
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Anna Stolarska
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Adres pocztowy: Rävala 4
Miejscowość: Tallinn
Kod NUTS: EE EESTI
Kod pocztowy: 10143
Państwo: Estonia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sekretariat Generalny Rady
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
Adres pocztowy: rond point Schuman 9A
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1046
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Adres pocztowy: rue Belliard 99
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56–60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://fch.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1, avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Miejscowość: Saint-Josse-ten-Noode
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://erc.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Miejscowość: London
Kod NUTS: UKI LONDON
Kod pocztowy: E14 5EU
Państwo: Zjednoczone Królestwo
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Adres pocztowy: 103 rue de Grenelle
Miejscowość: Paris Cedex 07
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 75345
Państwo: Francja
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług związanych z organizacją wydarzeń z zakresu komunikacji instytucjonalnej, PO/2016-05/A2

Numer referencyjny: PO/2016-05/A2.
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za świadczenie pełnego zakresu usług oraz zapewnienie powiązanych produktów związanych z organizacją wydarzeń w imieniu instytucji zamawiającej. Wydarzenia będą odbywać się na terenie Unii Europejskiej i poza nim i mogą one przybierać rozmaite formy, w tym m.in.: dialogu z obywatelami, dużych konferencji, uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach, targach i wystawach, lub wydarzeń wirtualnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79951000 Usługi w zakresie organizowania seminariów
79992000 Usługi recepcyjne
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

cały świat.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. treść umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferentów zachęca się do regularnego sprawdzania informacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2016
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2016
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Unit A2, rue de la Loi 56, Brussels, BELGIA. Miejscem spotkania będzie hol (wymaga się rejestracji).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

2 przedstawicieli każdego oferenta. Prosimy o przesłanie imion i nazwisk na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt I.1).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zachęca się do regularnego odwiedzania witryny internetowej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433 ponieważ w trakcie postępowania możliwe jest publikowanie dodatkowych informacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2016