Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 124991-2016

13/04/2016    S72

Belgicko-Brusel: Poskytovanie služieb súvisiacich s organizovaním podnikových komunikačných podujatí, PO/2016-05/A2

2016/S 072-124991

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Poštová adresa: rue de la Loi 56
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Anna Stolarska
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Poštová adresa: Rävala 4
Mesto/obec: Tallinn
Kód NUTS: EE EESTI
PSČ: 10143
Štát: Estónsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Generálny sekretariát Rady
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
Poštová adresa: rond point Schuman 9A
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1046
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Poštová adresa: rue Belliard 99
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre výskum (REA)
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (spoločný podnik FCH 2)
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1060
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://fch.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg Cedex
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum
Poštová adresa: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Mesto/obec: Saint-Josse-ten-Noode
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://erc.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre lieky
Poštová adresa: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Mesto/obec: London
Kód NUTS: UKI LONDON
PSČ: E14 5EU
Štát: Spojené kráľovstvo
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Poštová adresa: 103 rue de Grenelle
Mesto/obec: Paris Cedex 07
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75345
Štát: Francúzsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb súvisiacich s organizovaním podnikových komunikačných podujatí, PO/2016-05/A2.

Referenčné číslo: PO/2016-05/A2.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79950000 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Dodávateľ bude zodpovedný za poskytovanie celej škály služieb a súvisiacich výrobkov, čo sa týka organizovania podujatí v mene verejného obstarávateľa. Podujatia sa konajú aj mimo Európskej únie a môžu mať, okrem iného, tieto rôzne formy: dialógy s občanmi, väčšie konferencie, účasť na medzinárodných podujatiach, veľtrhoch a výstavách alebo virtuálnych podujatiach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79951000 Organizovanie seminárov
79992000 Recepčné služby
79956000 Služby na organizovanie veľtrhov a výstav
79952000 Služby na organizovanie podujatí
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Celosvetovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri zmluvu.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Od uchádzačov sa požaduje sledovať tieto informácie.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/05/2016
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/06/2016
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Communication, Unit A2, rue de la Loi 56, Brussels, BELGICKO. Miesto stretnutia vo vestibule (registrácia je potrebná).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

2 osoby za ponuku. Mená zasielajte na e-mailovú adresu uvedenú v oddiele I.1.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pravidelne kontrolujte webovú stránku: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433, pretože počas konania môžu byť zverejnené dodatočné informácie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Predloženie sťažnosti európskemu ombudsmanovi nepreruší tento konečný termín, ani nestanoví novú lehotu na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/04/2016