Servicii - 125179-2017

Acest anunț a fost anulat de: 131257-2017
04/04/2017    S66    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici

2017/S 066-125179

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul National de Cercetare Stiintifica in DomeNiul Muncii si Protectiei Sociale
Strada Povernei nr. 6-8, sector 1
În atenția: Anca Dumitrescu
010693 Bucuresti
România
Telefon: +40 213127588
E-mail: adumitrescu@incsmps.ro
Fax: +40 213117595

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: INCD
I.3)Activitate principală
Altele: cercetare-dezvoltare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Serviciu de realizare anchete, interviuri în profunzime si focus-grupuri cu beneficiarii de programe PNCDI-3.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Str. Povernei nr. 6-8, sector 1, Bucuresti.

Cod NUTS RO

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Ancheta pe baza de chestionar (2 loturi), Interviuri în profunzime, focus-grupuri Si studii de caz (2 loturi).
Cost estimat fără TVA: 800 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79300000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
3.4.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Ofertantul poate fi singular sau in consortiu.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Serviciu de culegere de date prin ancheta pe baza de chestionar reprezentativ la nivel national
1)Descriere succintă:
Culegerea informatiilor pe baza de ancheta se va realiza prin 5 instrumente distincte (5 anchete pe baza de chestionar, la nivel national) atât în rândul firmelor, cât si în rândul indivizilor, având ca tematica rezultate obtinute din activitatea desfasurata între anii 2011-2014, urmare a finantarii prin programele si instrumentele aferente Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, precum si în lipsa finantarii prin aceste programe si instrumente.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79300000

3)Cantitate sau domeniu:
1 ancheta in 1000 de firme.
Cost estimat fără TVA: 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 3.4.2017
în zile: 45( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform caiet sarcini.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Serviciu de realizare interviuri în profunzime, focus-grupuri cu beneficiari de programe si studii de caz
1)Descriere succintă:
Culegerea informatiilor pe baza de interviuri, focus-grupuri si studii de caz se va realiza în mod specific functie de tematica si categoriile de persoane avute în vedere.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79300000

3)Cantitate sau domeniu:
59 – 64 interviuri, 19 studii de caz, 2 focus grup.
Cost estimat fără TVA: 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 3.4.2017
în zile: 45( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform caiet sarcini.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Serviciu de realizare interviuri în profunzime, focus-grupuri cu beneficiari de programe si studii de caz
1)Descriere succintă:
Culegerea informatiilor pe baza de interviuri, focus-grupuri si studii de caz se va realiza în mod specific functie de tematica si categoriile de persoane avute în vedere.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79300000

3)Cantitate sau domeniu:
150 de interviuri, 50 studii de caz, 5 focus grupuri.
Cost estimat fără TVA: 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.6.2018
în zile: 60( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform caiet sarcini.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Serviciu de culegere de date prin ancheta pe baza de chestionar reprezentativ la nivel national
1)Descriere succintă:
Culegerea informatiilor pe baza de ancheta se va realiza prin 6 instrumente distincte (6 anchete pe baza de chestionar la nivel national, aferente pentru 6 programe de cercetare) atât în rândul firmelor, cât si în rândul organizatiilor de cercetare, având ca tematica rezultate obtinute din activitatea desfasurata între anii 2015-2018, urmare a finantarii prin programele si instrumentele aferente Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, precum si în lipsa finantarii prin aceste programe si instrumente.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79300000

3)Cantitate sau domeniu:
1 ancheta in 1800 firme.
Cost estimat fără TVA: 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.6.2018
în zile: 45( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform caiet sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Dezvoltarea capacitatii administrative a ANCSI de implementare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare 2014-2020.
VI.2)Informații suplimentare:
Licitatie deschisa online. Se va incheia cate un contract de prestari servicii pentru fiecare lot. Garantia de participare 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret”, criterii de calificare si selectie: declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016. Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 60 din Legea 98/2016 pentru ofertanti, odata cu duae. Declaratie privind cifra de afaceri, pe ultimii 3 ani de minim 200 000 EUR anual. Certificat constatator emis de onrc, declaratie privind lista principalelor servicii in ultimii 3 ani, sustinuta de cel putin 2 recomandari de la o autoritate / client / beneficiar, certificat de atestare fiscala. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru demostrarea eligibilitatii. Documente justificative care vizeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se prezinta doar la solicitarea ac.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.anpm.ro, www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Strada Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158812
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
30.3.2017