Услуги - 125183-2018

22/03/2018    S57

Люксембург-Люксембург: Покана за участие в търг № Chafea/2017/Health/01 относно измерението на ЕС за предотвратяване на вредите от употребата на алкохол с цел предприемане на последващи действия в отговор на стандартизираното европейско проучване относно алкохола (SEAS) и подпомагане на държавите членки

2018/S 057-125183

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea), Health and Food Safety Unit, действаща по силата на делегираното ѝ от Комисията правомощие
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Georgios Margetidis
Електронна поща: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-37228
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3335
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Покана за участие в търг № Chafea/2017/Health/01 относно измерението на ЕС за предотвратяване на вредите от употребата на алкохол с цел предприемане на последващи действия в отговор на стандартизираното европейско проучване относно алкохола (SEAS) и подпомагане на държавите членки

Референтен номер: Chafea/2017/Health/01
II.1.2)Основен CPV код
73110000 Научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

С цел намаляване на вредите от употребата на алкохол в ЕС CHAFEA се нуждае от редовни услуги в подкрепа на действията на държавите — членки на ЕС, в тази област. Тази услуга е необходима, за да се предприемат последващи действия в отговор на стандартизираното европейско проучване относно алкохола през 2018/2019 г., за да се подпомогне изграждането на капацитет на държавите членки в областта на политиката за алкохола и за да се подготвят условията за пилотното изпълнение на кратки интервенции в областта на употребата на алкохол (ABI).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Вж. тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11.3.2014 г. за създаване на трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.)
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/05/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 15 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/05/2018
Местно време: 09:30
Място:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, 1882 , Люксембург

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от двама представители на всеки оферент. Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне три работни дни предварително на: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu Ако това е не бъде направено, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/03/2018