Tjänster - 125187-2018

22/03/2018    S57

Belgien-Bryssel: Undersökning om frågor avseende mediekompetens och egenmakt online som har väckts av algoritmdrivna medietjänster - SMART 2017/0081

2018/S 057-125187

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Mediepolitik, Enhet I4 - Mediekonvergens och sociala medier.
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: B1049
Land: Belgien
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om frågor avseende mediekompetens och egenmakt online som har väckts av algoritmdrivna medietjänster - SMART 2017/0081

Referensnummer: SMART 2017/0081
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målen är att:

1) analysera de frågor som ställts av algoritmdrivna medietjänster och att utforska problemområden på ett holistiskt och tvärvetenskapligt sätt;

2) identifiera luckor avseende förståelse och forskning;

3) identifiera bästa praxis ur ett mediekompetensperspektiv;

4) inbegripa ett väsentligt intressentdeltagande av intressenter;

5) inbegripa ett perspektiv för grundläggande rättigheter (yttrandefrihet/mediefrihet och mediemångfald). Undersökningen bör inte begränsas till öppenhet avseende algoritmer, utan man bör även undersöka fördelar och nackdelar, som uppstår i och med användningen av algoritmer i samband med medietjänster.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 240 750.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79315000 Sociala undersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Förståelse av de erfordrade arbetsuppgifterna / Viktning: 20/100
Kvalitetskriterium - Namn: Anbudets tekniska kvalitet / Viktning: 60/100
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetets organisation / Viktning: 20/100
Pris - Viktning: 35/100
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Den digitala inre marknaden
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 152-314100
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: LC-00707362
Benämning på upphandlingen:

Undersökning om frågor avseende mediekompetens och egenmakt online som har väckts av algoritmdrivna medietjänster - SMART 2017/0081

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/03/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Rand Europe Cambridge Community Interest Company
Nationellt registreringsnummer: 2728021
Postadress: Westbrook Centre, Milton Road
Ort: Cambridge
Nuts-kod: UKH12 Cambridgeshire CC
Postnummer: CB4 1YG
Land: Förenade kungariket
Internetadress: https://www.rand.org/randeurope.html
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Open Evidence SL
Nationellt registreringsnummer: Volum 43820, Foli 75, Full B 439230, Inscripció 1
Postadress: Avenida Tibidabo 39
Ort: Barcelona
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Postnummer: 08035
Land: Spanien
Internetadress: http://www.open-evidence.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 250 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 240 750.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 16 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Alla observationer om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndigheten genom de kontaktpunkter som anges i rubriken I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum som de fakta, som klagomålet bygger på, blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

En begäran att anföra ett överklagande kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om tilldelning av beslutet.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/03/2018