Services - 125247-2017

04/04/2017    S66    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Panevėžys: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 066-125247

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
288724610
Laisvės a. 20
Kam: Jolanta Valužienė
LT-35200 Panevėžys
Lietuva
Telefonas: +370 45501292
El. paštas: jolanta.valuziene@panevezys.lt
Faksas: +370 45501354

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.panevezys.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
Aplinka
Sveikata
Socialinė apsauga
Švietimas
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Techninio ir darbo projektų „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Panevėžio m.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Techninio ir darbo projektų „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos:
1.Techninio projekto parengimas;
2. Darbo projekto parengimas;
3. Statinio projekto vykdymo priežiūra.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Projektuojamo statinio bendrieji rodikliai: kapitališkai remontuojamų, atnaujintų pėsčiųjų-dviračių takų, įvažų ir aikštelių dangų plotas – apie 11300 m2, atnaujintos/įrengtų žaliųjų zonų plotas – apie 1600 m2, rekonstruojamas pėsčiųjų tiltas – 1 vnt., pakeistų naujai pastatytų apšvietimo atramų skaičius – apie 50 vnt., įrengta naujų suoliukų – apie 8 vnt., kurių bendras ilgis apie 200 m; įrengto lietaus nuvedimo latako ilgis – apie 200 m, rekonstruotos oro linijos ilgis – apie 700 m.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 6 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 26 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Pasirašius pirkimo sutartį, viešojo pirkimo laimėtojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos Perkančiajai organizacijai pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Užtikrinimo suma – 10 proc. sutarties kainos be PVM.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už atliktas projektavimo paslaugas Pirkėjas Tiekėjui sumoka per 60 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo PVM sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nereikalaujama.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus atitinkamos užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Tiekėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje
3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: tiekėjas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) arba pateikia Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įrodančių dokumentų, kad yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokomis. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis (šiuos duomenis perkančioji organizacija ,,Sodros“ informacinėje sistemoje tikrins 2 dienomis vėliau negu pasiūlymų pateikimo termino paskutinė diena, nes tokie duomenys bus aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai). Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje
4. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama: laisvos formos tiekėjo deklaracija. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
5. Tiekėjas turi:
5.1. Turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą, mechaninio tyrimo ir kitos paskirties gręžinių gręžimą ir likvidavimą.
5.2. Turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus: pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių vietas, sudaryti jų padėties schemas, topografinius planus, inžinerinių tinklų planus, t. y.:
1) jei teikėjas juridinis asmuo, jis turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) darbuotoją (fizinį asmenį), kuriam Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka yra suteikta teisė: pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių vietas, sudaryti jų padėties schemas, topografinius planus, inžinerinių tinklų planus;
2) jei teikėjas fizinis asmuo, jis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka turi turėti teisę: pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių vietas, sudaryti jų padėties schemas, topografinius planus, inžinerinių tinklų planus.
5.3. Turėti teisę Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio projektuotoju:
1) jei teikėjas juridinis asmuo, jis turi turėti ne mažiau kaip 1 darbuotoją, kuris Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turi teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu.
Statinio projekto vadovo kvalifikacija turi tenkinti šį reikalavimą: statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių rūšys: inžineriniai statiniai; statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/arba gatvės; inžineriniai tinklai; kiti inžineriniai statiniai.
2) jei teikėjas fizinis asmuo, jis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turi turėti teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu. Statinio projekto vadovo kvalifikacija turi tenkinti šį reikalavimą: statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių rūšys: inžineriniai statiniai; statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/arba gatvės; inžineriniai tinklai; kiti inžineriniai statiniai.
5.1. Pateikiama: Teikėjas pateikia leidimą tirti žemės gelmes. Šis leidimas turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nuostatas ir reikalavimus ir turi būti išduotas nurodytiems žemės gelmių geologinio tyrimo darbams. Užsienio šalyje registruotas teikėjas taip pat pateikia Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą tirti žemės gelmes nurodytiems žemės gelmių geologinio tyrimo darbams. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje
5.2. Pateikiama: 1) Kai teikėjas fizinis asmuo, jis pateikia geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą nurodytai veiklai vykdyti; 2) Kai teikėjas juridinis asmuo, jis pateikia:
— darbo arba kitos sutarties išrašą (ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad teikėjo ir nurodyto fizinio asmens (specialisto), teisiniai santykiai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir perkančiosios organizacijos reikalavimus, nurodant darbo sutarties sudarymo datą, asmenų (darbdavio ir darbuotojo) identifikavimo duomenis (asmens pavadinimą (vardą, pavardę), įmonės kodą, pagal darbo sutartį nustatytas darbo funkcijas);
— geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą nurodytai veiklai vykdyti.
Užsienio šalyje registruotas teikėjas taip pat pateikia darbo ar kitos sutarties išrašą ir teikėjo dokumentą (pažymą ar deklaraciją) arba (taikoma Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims) kitus dokumentus, įrodančius, kad jis (juridinio asmens darbuotojas (fizinis asmuo)) turi teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus vadovaujantis tos valstybės narės teisės aktais.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje
5.3. Pateikiama: 1) Kai teikėjas fizinis asmuo, jis pateikia statybos inžinieriaus kvalifikacijos atestatą nurodytai veiklai vykdyti; 2) Kai teikėjas juridinis asmuo, jis pateikia:
— darbo ar kitos sutarties išrašą (ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad teikėjo ir nurodyto fizinio asmens (specialisto), teisiniai santykiai atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir perkančiosios organizacijos reikalavimus, nurodant darbo sutarties sudarymo datą, asmenų (darbdavio ir darbuotojo) identifikavimo duomenis (asmens pavadinimą (vardą, pavardę), įmonės kodą, pagal darbo sutartį nustatytas darbo funkcijas);
— statybos inžinieriaus kvalifikacijos atestatą nurodytai veiklai vykdyti.
Užsienio šalyje registruotas teikėjas taip pat pateikia juridinio asmens teisės pripažinimo dokumentus, darbo ar kitos sutarties išrašą, darbuotojo (specialisto) kvalifikacijos atestatą arba teisės pripažinimo dokumentus, atitinkančius Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nenumatyta.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Nenumatyta.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
1) Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas. Sąraše nurodomas objekto pavadinimas, adresas, projektavimo paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos, statinio techniniai duomenys (statinio kategorija, paskirtis, gatvės kategorija), statybos rūšį, užsakovo kontaktiniai duomenys.
2) Bendrosios ekspertizės aktai su teigiama išvada, kad projektą galima tvirtinti, ir statybą leidžiantys dokumentai.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
2. Pateikiama:
1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbo patirties trukmė, kvalifikacijos atestatai arba lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys teikti konkurso sąlygose nurodytas paslaugas, išdavusios institucijos pavadinimas, atestato arba lygiaverčio dokumento numeris ir galiojimo laikas.
2) Sąraše išvardytų specialistų kvalifikacijos atestatų ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotų dokumentų, Teisės pripažinimo pažymų, ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę teikti konkurso sąlygų apraše nurodytas paslaugas, tinkamai patvirtintos kopijos.
Pastaba: jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinama jį įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną ypatingo statinio (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai) statybos ir (ar) rekonstravimo techninio projekto arba techninio darbo projekto arba techninio projekto ir darbo projekto (tam pačiam objektui)* parengimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 tiekėjo pasiūlyme nurodytos techninio projekto ir darbo projekto parengimo paslaugų kainos be PVM.
*Jeigu techninis ir darbo projektai tam pačiam objektui buvo rengiami pagal dvi sutartis (techninio projekto parengimo ir darbo projekto parengimo), šių abiejų sutarčių vertė sumuojama.
2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai), turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto vadovo patirtį teikiant projektavimo paslaugas.
2) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai), turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo patirtį teikiant projektavimo paslaugas.
3) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą ir bent 1 kvalifikuotą projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/arba gatvės), šioms projekto dalims parengti:
— susisiekimo;
— sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
— pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
— statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą ir bent 1 kvalifikuotą projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (statiniai: inžineriniai tinklai), šioms projekto dalims parengti:
— elektrotechnikos;
— vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
Kiekvienas projekto dalies vadovas turi turėti ne mažiau kaip 2 metų projektavimo patirtį toje srityje, kurioje dirbti yra pasitelkiamas specialistas.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 8.5.2017 - 16:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
11.5.2017 - 14:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 11.8.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 11.5.2017 - 14:45

Vieta:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, III a. posėdžių salė, Laisvės a. 20, Panevėžys

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Teikėjai ar jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https:/pirkimai.eviesieji.lt/

Registracija CVP IS nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Panevėžio miesto savivaldybės tinklalapyje adresu www.panevezys.lt

Paslaugų teikimo terminai:
1. Techninio ir darbo projektų parengimo terminas – 9 mėnesiai. Techninio projekto parengimo paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas du kartus ne daugiau kaip po 3 mėn.
2. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma proporcingai atliekamiems statybos darbams. Paslaugos turi būti teikiamos nuo rangos darbų pradžios iki statybos procedūros užbaigimo pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus (ne ilgiau kaip 15 mėnesių).
Projektas „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ gali būti finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, pagal Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos veiksmą 1.2.7v.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31.3.2017