Diensten - 125490-2017

05/04/2017    S67

België-Brussel: Opleidingsdiensten voor het certificeringsprogramma

2017/S 067-125490

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Postadres: bureau SC 11 6/28
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2212
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opleidingsdiensten voor het certificeringsprogramma.

Referentienummer: EPSO/EUSA/PO/2016/056.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van onderhavige aanbesteding is om voor het boekjaar 2018 een meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem te sluiten met minstens 2 dienstverleners met het oog op het ontwerp, het organisatorisch beheer en de coördinatie van het opleidingsprogramma met betrekking tot de „certificeringsprocedure” ten behoeve van de Europese Bestuursschool (EUSA) die de aanbestedende dienst, namelijk de Europese Commissie, vertegenwoordigt. De certificering maakt het mogelijk voor de ambtenaren van de instellingen behorend tot de categorie van de assistenten om toe te treden tot de categorie van de administrateurs. Zie het internetadres vermeld in I.3.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

de diensten moeten zowel in Brussel als in Luxemburg worden verleend, in de opleidingsruimten die door de School ter beschikking worden gesteld

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De contractant moet de volgende diensten verlenen zoals beschreven in het bestek (zie het internetadres vermeld in I.3):

I. de bestaande modules van het opleidingsprogramma organiseren en er eventueel specifieke wijzigingen in aanbrengen in overleg met de School (zie punt 1.2.3);

II. eventueel nieuwe modules ontwikkelen op verzoek van de School of bestaande modules aanpassen, met inbegrip van het opstellen van de inhoud van de leerstof (zie punt 1.2.4);

III. een team voorstellen aan de school, met name de opleiders voor de organisatie van het programma (zie punt 1.2.5);

IV. de nodige cursussen en documentatie drukken en bezorgen op de plaats waar de opleiding wordt gegeven (zie punt 1.2.6);

V. bijdragen aan de door de School ingevoerde evaluatieprocessen, en een algemeen adviserende en ondersteunende rol spelen teneinde de kwaliteit en relevantie van de opleidingsmodules te verbeteren (zie punt 1.2.7).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: administratieve kredieten van de EU.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

zie het internetadres vermeld in I.3 en de uitnodiging tot inschrijving in punt 8.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3 en de uitnodiging tot inschrijving in punt 8.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3. De website wordt regelmatig bijgewerkt. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om op de hoogte te blijven van alle updates en wijzigingen die zich tijdens de inschrijvingsperiode kunnen voordoen. Er wordt geen papieren versie verstrekt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2017