Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 125490-2017

05/04/2017    S67

Belgicko-Brusel: Služby odbornej prípravy pre certifikačný program

2017/S 067-125490

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Poštová adresa: bureau SC 11 6/28
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2212
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby odbornej prípravy pre certifikačný program.

Referenčné číslo: EPSO/EUSA/PO/2016/056.
II.1.2)Hlavný kód CPV
80400000 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť postupnú viacnásobnú rámcovú zmluvu na finančný rok 2018 maximálne s 2 poskytovateľmi služieb na navrhovanie, organizačné riadenie a vedenie programu odbornej prípravy v súvislosti s „certifikačným konaním“ v mene Európskej školy verejnej správy (EUSA), ktorá zastupuje Európsku komisiu ako verejného obstarávateľa. Certifikácia umožní úradníkom inštitúcie postúpiť z kategórie asistenta na pozíciu administrátora. Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa majú poskytovať v Bruseli, ako aj v Luxemburgu v učebných miestnostiach, ktoré zabezpečí škola.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ má za úlohu poskytovať nasledujúce služby, ako je opísané v špecifikáciách (pozri webovú adresu uvedenú v bode I.3):

I. vedenie existujúcich modulov v rámci programu odbornej prípravy uskutočnením všetkých úprav, ktoré boli dohodnuté v dohode so školou (pozri bod 1.2.3);

II. vypracovanie všetkých nových modulov, ktoré požaduje škola, alebo prispôsobenie existujúcich modulov. Toto sa zároveň týka prípravy obsahu dokumentácií kurzu (pozri bod 1.2.4);

III. návrh tímu pre školu, najmä čo sa týka školiteľov na vedenie programu (pozri bod 1.2.5);

IV. tlač a dodávka príručiek pre kurz a potrebnej dokumentácie pre miesta plánované na odbornú prípravu (pozri bod 1.2.6);

V. pomoc škole pri vytvorení hodnotiacich procesov a vykonanie všeobecnej asistenčnej a pomocnej úlohy s cieľom zlepšiť kvalitu a príslušnosť školiacich modulov (pozri bod 1.2.7).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: administratívne úvery EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/05/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/05/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Pozri webovú adresu uvedenú v bode I.3 a výzvu na súťaž (bod 8).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri webovú adresu uvedenú v bode I.3 a výzvu na súťaž (bod 8).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná, a preto je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania. Neposkytne sa žiadna tlačená verzia.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/03/2017