Bauleistung - 125529-2022

09/03/2022    S48

Polen-Zakopane: Bauarbeiten

2022/S 048-125529

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792,
Postanschrift: ul. Kasprowicza 35c
Ort: Zakopane
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Wałęga
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Telefon: +48 182025614
Fax: +48 182025621
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. - prowadzący postępowanie.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164.
Postanschrift: ul. Szymony 17 a
Ort: Zakopane
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Wałęga
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Telefon: +48 182025614
Fax: +48 182026621
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. - prowadzący postępowanie.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164.
Postanschrift: ul. Szymony 17 a
Ort: Zakopane
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Wałęga
Telefon: +48 182025614
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Fax: +48 182025621
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1” – postępowanie powtórzone.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4S/Komory/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne:

1- Komora Guty,

2- komora Ustup,

3- Komora ul. Podhalańska,

Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych

w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem. W ramach zamówienia należy wykonać wizualizację pracy komór w tym celu należy rozbudować istniejący w Spółce SEWIK system SCADA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45112210 Mutterbodenabtrag
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45231110 Rohrverlegearbeiten
45231111 Heben und Neuverlegen von Rohrleitungen
45231112 Installation von Rohrleitungsnetzen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL2 Makroregion południowy
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html

2.SIWZ została opublikowana w całości na stronie internetowej: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html

3.Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem.

4.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne: 1- Komora Guty, 2- komora Ustup, 3- Komora ul. Podhalańska,

Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych

w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem. W ramach zamówienia należy wykonać wizualizację pracy komór w tym celu należy rozbudować istniejący w Spółce SEWIK system SCADA.

5.Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

a)Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej określonej w pkt. 3.4 SIWZ powyżej.

b)Oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty inwestycji w tym opłaty związane z uzyskaniem aktualnych pozwoleń w tym m. in. zajęcia pasa drogowego jak również koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, odtworzenia nawierzchni wraz z podbudową po wykonanych pracach.

c)Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę.

d)Materiały budowlane mają być zgodne z warunkami przyłączeniowymi SEWIK, dokumentacją projektową oraz ze STWiORB.

e)Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie sieci wodociągowej.

f)Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu karty materiałowe planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń.

g)Dla przewidzianych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych Zamawiający posiada zgłoszenie budowy z dnia 12.01.2021 r.

h)Wykonawca zobowiązany jest do powiadomień oraz uzyskania pozwoleń i decyzji związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia.

i)Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do Wykonawcy robót.

j)Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres 3 lat oraz na materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

k)Po wykonanych robotach Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnych oświadczeń wszystkich właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie do pozostawionego porządku oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 14/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wszelkie prace w ramach zamówiona należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i techniczna wymieniona w pkt. 3.4 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 15 Regulaminu

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 17 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWIK

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 Regulaminu, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 1 - 4 Regulaminu – wg wzoru jak w załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 ust.1 Regulaminu – wg wzoru jak w załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

3. Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki;

6.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione odpowiednio dla poszczególnych wspólników lub dla samej spółki;

7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 17 Regulaminu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów i oświadczeń opisanych i wymaganych w pkt. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 Regulaminu, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż

500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Podwykonawców, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prace odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem zakresu oraz daty i miejsca wykonania, z którego wynika, że:

A. Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej, każda o długości, co najmniej 200,00 mb,

B. Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał, co najmniej 2 zlecenia polegające na wykonaniu układu automatyki przemysłowej w branży wodociągowej, każde o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonanie robót budowlanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów i oświadczeń opisanych i wymaganych w pkt. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

A. Warunek ten Zamawiający uzna z a spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przebudowy sieci wodociągowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykazywana osoba musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

B. Warunek ten Zamawiający uzna z a spełniony, jeżeli złoży stosowne oświadczenie, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji prac:

- Programistą SCADA – minimum 1 osoba posiadające doświadczenie we wdrażaniu systemów SCADA iFIX i stosowny certyfikat. Wskazana osoba, ma wykazać się doświadczeniem polegającym na udziale w realizacji co najmniej 2 projektów budowy systemu o ilości zmiennych co najmniej 1000.

C. Warunek ten Zamawiający uzna z a spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zadania będzie posiadać narzędzia developerskie dla systemu GE iFIX i GE Historian w formie licencji na kluczu USB.

Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów i oświadczeń opisanych i wymaganych w pkt. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 Regulaminu, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:

1. „wykaz robót budowlanych” (sporządzony według wzoru druku - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie:

A. co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej, każda o długości, co najmniej 200,00 mb,

B. co najmniej 2 zleceń polegających na wykonaniu układu automatyki przemysłowej w branży wodociągowej, każde o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie najważniejsze roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.2 ppkt. 2) SIWZ są: poświadczenia, referencje, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.2. ppkt 2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt.8.2. ppkt. 2) SIWZ, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2. Oświadczenie, o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

3. Oświadczenie, o dysponowaniu co najmniej jedną osobą – programistą SCADA – posiadającą doświadczenie we wdrażaniu systemów SCADA iFIX i stosowny certyfikat - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do niniejszej SIWZ.

4. Oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie posiadać narzędzia developerskie dla systemu GE iFIX i GE Historian w formie licencji na kluczu USB - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4B do niniejszej SIWZ.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 17 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWIK.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia: 5% wartości zamówienia brutto, określonej na podstawie oferty Wykonawcy

Istotne dla stron postanowienia umowy w tym informacje o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Informacje dotyczące rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) musi być złożona jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać wymagania określone w Regulaminie oraz SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 16 Regulaminu) muszą ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Ofertę złożoną przez spółkę cywilną traktuje się jako złożoną przez więcej niż jednego Wykonawcę w takim przypadku stosuje się postanowienia punktu 8.6 ppkt 1 SIWZ. Szczegółowe informacje dot. grupy Wykonawców zawiera pkt 8.6 SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne dla stron postanowienia umowy, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, iż integralną częścią umowy będzie kserokopia Załącznika nr 1 do SIWZ (formularz oferty) oraz dokumenty wymienione w pkt 3.4 SIWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/05/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17 a, Mała Sala Obrad (I piętro)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wszelkie prace w ramach zamówiona należy wykonać zgodnie z wymienioną poniżej dokumentacją techniczną:

a) Projekt budowlany pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej o komorę redukcyjną” – adres obiektu: jednostka ewidencyjna 121701_1 Zakopane; obręb 33 Zakopane, Dz. Nr Ewid. 197/1, 20; autorstwa inż. Jan Jarosz – komora „Guty” - Załącznik nr I do SIWZ,

b) Dokumentacja zgłoszeniowa pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej o komorę z armaturą redukcyjną w Zakopanem” – adres obiektu: jednostka ewidencyjna 121701_1 Zakopane; obręb 35 Zakopane, Dz. Nr Ewid. 114; autorstwa inż. Jan Jarosz – komora „Ustup” - Załącznik nr II do SIWZ,

c) Projekt budowlany pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej o komorę redukcyjną” – adres obiektu: jednostka ewidencyjna 121701_1 Zakopane; obręb 123 Zakopane, Dz. Nr Ewid. 243/24, 28/22, 170; autorstwa inż. Jan Jarosz – komora „ul. Podhalańska” - Załącznik nr III do SIWZ,

d) Projekt wykonawczy branży AKPiA nr AUT-2020-06 pn.: „System automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem etap I” autorstwa Mgr inż. Józef Nocoń - Załącznik nr IV do SIWZ,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: „STWiORB”) – Załącznik nr V do SIWZ.

Dokumentacja wymieniona w pkt. 3.4 SIWZ, zwana dalej „dokumentacją projektową” lub „dokumentacją techniczną” stanowi integralną część SIWZ oraz wzoru umowy.

2. Inwestycja do realizacji w 2022 roku. Końcowy termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do 14 października 2022 roku.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

4. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien się zapoznać z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w SEWiK.

5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania.

7. Zamawiający informuję, iż niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 35 Regulaminu SEWiK.

8. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia do ograniczenia ilość wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XV SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kasprowicza 35 c
Ort: Zakopane, powiat tatrzański, woj. Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Telefon: +48 182024450
Fax: +48 182024454
Internet-Adresse: http://www.sewik.com.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

2.Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Postanschrift: ul. Kasprowicza 35 c
Ort: Zakopane, powiat tatrzanski, woj. Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Telefon: +48 182024450
Fax: +48 182024454
Internet-Adresse: http://www.sewik.com.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/03/2022