Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 125807-2017

05/04/2017    S67

Poland-Olsztyn: Training simulators

2017/S 067-125807

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Postal address: ul. Niepodległości 16
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-045
Country: Poland
Contact person: Marek Grykin
E-mail: kwkwat@kwpsp.olsztyn.pl
Telephone: +48 895229500
Fax: +48 895229505
Internet address(es):
Main address: www.kwpsp.olsztyn.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kwpsp.olsztyn.pl/index.php/dzialalnosc/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: organ administracji rządowej
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt dydaktyczny – 18 szt., WT.2370.5.2017.

Reference number: WT.2370.5.2017
II.1.2)Main CPV code
34152000 Training simulators
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt dydaktyczny – 18 szt.”, tj. wielokontenerowe niestacjonarne symulatory (trenażery) do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych.

Zamówienie polega na:

1) Wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej,

2) Uzgodnieniu i zatwierdzeniu w/w dokumentacji,

3) Wykonaniu wzorcowego prototypu trenażera w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, u l. Poranna 41,

4) Dostarczeniu pozostałych 17 trenażerów, identycznych z wzorcowym prototypem, do 17 lokalizacji PSP na terenie Polski wskazanych przez Zmawiającego,

5) Przeprowadzenie szkoleń z obsługi trenażera i sprzętu wraz z instruktażem użytkowania we wszystkich 18 lokalizacjach.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 975 609.76 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45223100 Assembly of metal structures
45223110 Installation of metal structures
80510000 Specialist training services
80610000 Training and simulation in security equipment
50410000 Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
79421200 Project-design services other than for construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Dostawa ma być zrealizowana w 18 lokalizacjach Państwowej Straży Pożarnej na terenie całej Polski wskazanych przez Zamawiającego. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ pn. „Projekt umowy”.

II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Szczegółową lokalizację dostaw przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ pn. „Miejsce dostaw przedmiotu zamówienia”. KW PSP w Olsztynie przeprowadza wspólne zamówienie na rzecz Komend Wojewódzkich PSP (tj. KW PSP we Wrocławiu, KW PSP w Toruniu, KW PSP w Lublinie, KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim, KW PSP w Łodzi, KW PSP w Warszawie, KW PSP w Rzeszowie, KW PSP w Białymstoku, KW PSP w Gdańsku, KW PSP w Katowicach, KW PSP w Kielcach, KW PSP w Poznaniu, KW PSP w Szczecinie, KW PSP w Olsztynie) oraz Komendy Głównej PSP (SGSP w Warszawie, CS PSP w Częstochowie, SA PSP w Poznaniu).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji i serwisu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 975 609.76 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2018
End: 28/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00.0017/16.
II.2.14)Additional information

1. Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia [JEDZ], którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymogom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (o ile nie jest on publicznie dostępny).

5) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Uz. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.).

8) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowe warunki, w tym również dotyczące wykonawców zagranicznych oraz wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa rozdział 6 i 7 SIWZ, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.kwpsp.olsztyn.pl, zakładka działalność / zamówienia publiczne) po publikacji niniejszego ogłoszenia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, tj posiadają zdolność finansową lub kredytową na kwotę minimum 1.500.000,00 PLN. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu tego warunku [JEDZ] oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 1.500.000,00 PLN.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy PZP, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe warunki określa SIWZ (szczególnie rozdział 6 i 7), która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.kwpsp.olsztyn.pl, zakładka działalność / zamówienia publiczne) po publikacji niniejszego ogłoszenia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową, polegającą na doświadczeniu zdobytym poprzez należyte wykonanie co najmniej 2 realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia w zakresie dostarczenia i zainstalowania stalowych zespolonych zestawów wielokontenerowych o wartości min. 500.000,00 PLN brutto każda. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu tego warunku [JEDZ] oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego wykaz dostarczonych i zainstalowanych stalowych zespolonych zestawów wielokontenerowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje,

— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

— jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku gdy wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający, zastrzega sobie prawo bezpośredniego zwrócenia się do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie (dostawy) zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów w tym zakresie.

Szczegółowe warunki określa SIWZ (szczególnie rozdział 6 i 7), która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.kwpsp.olsztyn.pl, zakładka działalność / zamówienia publiczne) po publikacji niniejszego ogłoszenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Płatnikami będą poszczególne Komendy Wojewódzkie PSP oraz KG. Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2017
Local time: 10:30
Place:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn (pokój nr 3, I piętro).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP, Zamawiający będzie żądał aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 10 dni. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 PZP, nie dotyczy to jednak oświadczenia w formie JEDZ, które należy złożyć razem z ofertą, odrębnie dla wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca, podwykonawców oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Procedura wymieniona w art. 24aa ust. 1 PZP nie dotyczy specyfikacji technicznej. Specyfikację tę należy złożyć razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert (wg załącznika nr 1a do SIWZ).

5. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (na postawie art. 93ust. 1a PZP).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wobec niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Izby. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy PZP.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

— zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;

— określać żądanie;

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

9. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy PZP (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/03/2017