Услуги - 125844-2019

19/03/2019    S55    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Разработване и изпълнение на рамка за развитие на синята икономика

2019/S 055-125844

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Пощенски адрес: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: B–1049
Държава: Белгия
Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване и изпълнение на рамка за развитие на синята икономика

Референтен номер: EASME/2019/OP/0008
II.1.2)Основен CPV код
73210000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

EASME стартира настоящата покана за представяне на оферти по две обособени позиции за проучвания относно:

1) неустойчиво финансиране в синята икономика: произход на паричните средства – стойност 275 000 EUR;

2) критерии за устойчивост на синята икономика: стойност 275 000 EUR.

2-те проучвания се провеждат в контекста на международните споразумения от 2015 г.: Парижкото споразумение за климата и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В съответствие с ангажиментите, поети по тези споразумения, Европейският съюз полага усилия за подпомагане на промяна в капитала за финансиране на прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика с по-ефективно използване на ресурсите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 550 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Неустойчиво финансиране в синята икономика

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя.

Всички срещи ще се провеждат в помещенията на EASME или в помещенията на Европейската комисия в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 1: „Неустойчиво финансиране в синята икономика: произход на паричните средства“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 275 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение за изпълнение C(2017) 8146 final на Комисията от 8.12.2017 г. за приемане на Работната програма за 2018 г. и решението за финансиране за изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство.

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Критерии за устойчивост на синята икономика

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя.

Всички срещи ще се провеждат в помещенията на EASME или в помещенията на Европейската комисия в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 2: „Критерии за устойчивост на синята икономика“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 275 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение за изпълнение C(2017) 8146 final на Комисията от 8.12.2017 г. за приемане на Работната програма за 2018 г. и решението за финансиране за изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство.

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/04/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/04/2019
Местно време: 11:00
Място:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/191 (25P) 1049 Brussels — БЕЛГИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/03/2019