Služby - 125899-2021

12/03/2021    S50

Slovensko-Bratislava: Softvérové podporné služby

2021/S 050-125899

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151742
Poštová adresa: Štefanovičova 5
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 817 82
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Fačkovec
E-mail: marian.fackovec@mfsr.sk
Telefón: +421 259584014
Fax: +421 259582369
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.finance.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/237
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft

Referenčné číslo: VO 117/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
72261000 Softvérové podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou centrálnej rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie cenovo najvýhodnejších podmienok.

Verejný obstarávateľ má so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited uzatvorenú zmluvu Microsoft Enterprise Agreement č. 99E60017, ktorá obsahuje ustanovenia o podmienkach programu Enterprise a zmluvu Microsoft Business Agreement č. UM002887, upravujúcu všeobecné podmienky a požiadavky, ktoré sa zahrnutím odkazov stávajú súčasťou každej zmluvy a prihlášky, na základe ktorej zákazník alebo jeho afilácia získa produkty alebo služby Microsoft. Najneskôr v deň podpisu centrálnej rámcovej dohody verejný obstarávateľ obnoví zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Business Agreement a podpíše novú prihlášku MSEE na obdobie troch rokov s účinnosťou od 1. januára 2018, ktorej predmetom je počet, rozsah jednotlivých licencií a čas, na ktorý sa licencia udeľuje a v rámci ktorej bude úspešný uchádzač uvedený ako autorizovaný predajca spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited.

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
72222300 Služby informačných technológií
72267100 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo financií SR a oprávnené subjekty štátnej a verejnej správy podľa prílohy č. 3 CRD.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie cenovo najvýhodnejších podmienok.

V rámci nového licenčného modelu, ktorý bol vytvorený na základe analýzy reálnych potrieb zapojených organizácii realizovanej gestorom licenčnej politiky štátu, budú práva na využitie licencií pre používateľa zabezpečené formou predplatného (vrátane prístupu k najnovším verziám softvéru a údržby produktov) a licencie na zariadenie budú kryté software assurance (vrátane prístupu k novým verziám softvéru a údržby produktov), zároveň bola zohľadnená požiadavka možnosti optimalizácie používania a presunu licencií medzi zapojenými organizáciami, ako aj zhodnotenie doterajších investícií pri zachovaní majetkových práv na existujúce licencie.

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 181-410157
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní oznamuje, že ruší verejnú súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft.

Odôvodnenie:

Verejná súťaž sa ruší na základe zmeny potrieb licenčných modelov zapojených organizácií, čo má za následok zmenu okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Pod zmenou okolností treba rozumieť zmenu pôvodných okolností, z ktorých verejný obstarávateľ vychádzal v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania a ku ktorých zmene došlo počas priebehu verejného obstarávania do tej miery, že od verejného obstarávateľa nemožno očakávať, aby pokračoval vo verejnom obstarávaní.

V zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní oznamujeme, že predmet zákazky bude obsahovo modifikovaný. Po schválení Útvarom hodnoty za peniaze bude verejné obstarávanie na produkty Microsoft realizované formou centralizovaného dynamického nákupného systému (DNS) podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. vyhláseným a koordinovaným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI) v zmysle kompetenčného zákona č. 134/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ak vznikne akútna potreba verejných obstarávateľov obstarať produkty Microsoft a dovtedy nepríde k schváleniu a vyhláseniu centralizovaného dynamického nákupného systému na MIRRI, verejní obstarávatelia môžu obstarávať decentralizovaný predmet zákazky pre svoje potreby postupom verejnej súťaže, prípadne postupom dynamického nákupného systému.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/03/2021