Dostawy - 126077-2020

16/03/2020    S53    Dostawy - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Nie dotyczy 

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne

2020/S 053-126077

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-503
Państwo: Polska
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Tel.: +49 126198668
Faks: +49 126198668

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzieciecyszpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia z podziałem na 19 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum (...)

Numer referencyjny: DZP.271-30/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kardiomonitory

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Pakiet nr 2 – kardiomonitory.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 13/04/2020
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0424/17-00-XVII/362/FE/17

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 2
Nazwa:

Kardiomonitory

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
08/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Emtel Śliwa Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. A. Mickiewicza 66
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-807
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 57 600.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, POLSKA

VII.1.4)Opis zamówienia:

1. Pakiet nr 2 – kardiomonitory.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/06/2020
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 57 600.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Emtel Śliwa Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. A. Mickiewicza 66
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-807
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana terminu realizacji całego przedmiotu umowy z 13.4.2020 r. na 30.6.2020 r.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zamawiający na etapie realizacji procedury przetargowej na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia (znak sprawy: DZP 271-30/19) nie był w stanie przewidzieć wystąpienia okoliczności, które spowodowały wydłużenie terminu na realizację robót budowlanych (III etap). W związku z powyższym zmiana terminu realizacji robót budowlanych narzuca zmianę planowanego terminu rozpoczęcia dostawy wyposażenia sprzętowego pomieszczeń II etapu od dnia 16 czerwca 2020 r., a tym samym zmianę terminu realizacji całej umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia do dnia 30 czerwca 2020 r.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 57 600.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 57 600.00 PLN