Roboty budowlane - 126095-2022

11/03/2022    S50

Polska-Pomiechówek: Roboty drogowe

2022/S 050-126095

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pomiechówek
Krajowy numer identyfikacyjny: 013270531
Adres pocztowy: Pomiechówek, ul. Szkolna 1a
Miejscowość: Pomiechówek
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lewandowska
E-mail: przetargi@pomiechowek.pl
Tel.: +48 227652728
Faks: +48 227652710
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pomiechowek.bip.net.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pomiechowek.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://pomiechowek.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa drogi - ulicy Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Numer referencyjny: WZP.271.5.2022.ML
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania polegającego na "Przebudowie drogi - ulicy Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej" a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233221 Malowanie nawierzchi
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233330 Fundamentowanie ulic
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45113000 Roboty na placu budowy
45111250 Badanie gruntu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233150 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000 Roboty budowlane
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pomiechówek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania polegającego na "Przebudowie drogi - ulicy Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej" a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. Przedmiot zamówienia opisano w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj i składa się z następujących etapów:

2.1. ETAP I – Część projektowa

Realizacja przedmiotu zamówienia w ETAPIE I obejmuje wykonanie koncepcji a następnie na jej podstawie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym również Pozwolenia na budowę i/lub dokonania Zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych.

2.2. ETAP II – Część budowlana

Realizacja przedmiotu zamówienia w ETAPIE II obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych jak również sprawowanie przez Wykonawcę czynności związanych z nadzorem autorskim.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej o powierzchni co najmniej 1000 m2.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2022
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, POLSKA, pokój 02, poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://pomiechowek.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://pomiechowek.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587802
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezez Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2022