Usługi - 126298-2020

Submission deadline has been amended by:  175118-2020
16/03/2020    S53

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi sprzątania ulic

2020/S 053-126298

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 60
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Chodakowska
E-mail: bzp@um.jastrzebie.pl
Tel.: +48 324785133
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały nr: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15)

Numer referencyjny: BZP.271.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, deptaków, schodów, przystanków komunikacji publicznej, wpustów kanalizacji deszczowej, wiat rowerowych, terenów zielonych oraz letnie utrzymanie ławek i całoroczne utrzymanie koszy, słupów ogłoszeniowych, wiat rowerowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Dodatkowe informacje:

Na ofertę winny składać się dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 19 575 518.13 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 1 – obejmuje teren Osiedla Zdrój.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 486 751.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 3

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 3 – obejmuje teren Osiedla Staszica, Osiedla Morcinka, Zdrojowa, 11 Listopada.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 318 485.35 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 66 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 4

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 4 – obejmuje teren Osiedla Gwarków.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 781 106.81 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 5

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 5 – obejmuje teren Osiedla Pionierów.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 500 999.17 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 10

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 10 – obejmuje teren Osiedli: Jastrzębie Górne i Dolne, Zofiówka, 1000- lecia oraz Sołectwo Szeroka.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 083 692.89 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 82 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 11

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 11 – obejmuje teren Sołectw: Borynia i Borynia-Skrzeczkowice.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 661 545.58 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 33 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 14

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 14 – obejmuje teren Sołectwa Ruptawa.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 073 466.95 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 41 000,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kwartał nr 15

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kwartał 15 – obejmuje teren ulicy Główna Południowa.

Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 10 A, B, C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z niską emisją spalin EURO i/lub STAGE (TIER) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 669 470.01 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.) do 30.6.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia określonej w umowie.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wysokości pozwalającej na realizację zamówienia przez okres co najmniej 2 miesięcy przy założeniu, iż zapłata za faktycznie wykonany zakres nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Minimalne wysokości posiadanych środków podano poniżej.

Uwaga:

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część powyższy warunek należy potwierdzić przedkładając dokument, z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną wartość wymaganą w ramach poszczególnych części zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Minimalne wysokości posiadanych środków:

— część I – 137 000,00 PLN brutto,

— część II – 199 000,00 PLN brutto,

— część III – 108 000,00 PLN brutto,

— część IV – 90 000,00 PLN brutto,

— część V – 209 000,00 PLN brutto,

— część VI – 76 000,00 PLN brutto,

— część VII – 81 000,00 PLN brutto,

— część VIII – 174 000,00 PLN brutto.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał/wykonuje zadanie obejmujące swym zakresem utrzymanie letnie i zimowe o minimalnej powierzchni podanej poniżej.

Uwaga:

a) Przez utrzymanie letnie należy rozumieć w szczególności zamiatanie nawierzchni utwardzonych (tj. jezdnia, chodniki, parkingi itp.), koszenie traw.

Przez utrzymanie zimowe należy rozumieć w szczególności mechaniczne utrzymanie szorstkości nawierzchni utwardzonej (o której mowa powyżej) w okresie zimowym.

b) Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykaże 1 zadanie na utrzymanie letnie i zimowe o powierzchni wymaganej dla danej części lub wykaże się 2 zadaniami odrębnymi dla utrzymania letniego i zimowego. Jednakże Wykonawca winien wykazać, iż powierzchnia utrzymywana w okresie zimowym jest nie mniejsza niż 40 % powierzchni wykazanej dla spełniania warunku w danej części zamówienia.

c) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część powierzchnia wykonanych/wykonywanych przez Wykonawcę usług nie może być mniejsza od sumy powierzchni podlegających utrzymaniu określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, dla których Wykonawca składa ofertę.

2) Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą odpowiedzialną za utrzymanie terenów zielonych.

3) Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować wskazanym poniżej sprzętem do utrzymania letniego i zimowego w zakresie minimalnym (podanych poniżej).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. 1) wykaz minimalnej powierzchni dla utrzymania letniego i zimowego dla poszczególnych części:

— część I – 276 000 m2,

— część II – 309 000 m2,

— część III – 159 000 m2,

— część IV – 128 000 m2,

— część V – 538 000 m2,

— część VI – 275 000 m2,

— część VII – 408 000 m2,

— część VIII – 281 000 m2.

Ad. 2) Osoba powinna posiadać wykształcenie minimum średnie ogrodnicze oraz minimum 2 letnie doświadczenie niezbędne do wykonywania prac określonych w SIWZ.

Ad. 3) wykaz minimalnego sprzętu do utrzymania letniego i zimowego dla poszczególnych części:

a) część I

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

b) część II

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

c) część III

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

d) część IV

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

e) część V

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 3 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

f) część VI

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

g) część VII

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

h) część VIII

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

Uwaga:

Pojazdy do utrzymania zimowego chodników i deptaków z pługiem i rozrzutnikiem wraz z materiałem do posypywania nie mogą przekroczyć masy całkowitej 2,5 tony.

Do utrzymania chodników i deptaków dopuszcza się oprócz pojazdów specjalistycznych między innymi: Multikar, Lublin, Żuk, mikrociągnik, pługi wirnikowe itp. oraz inne sprzęty np. quady, odśnieżarki spalinowe ręczne w miejscach, gdzie użycie tych sprzętów jest możliwe.

Dopuszczone jest posiadanie 1 szt. urządzenia stałego do wytwarzania solanki przeznaczonej do obsługi dwóch części zamówienia.

W pozostałych przypadkach sprzęt do utrzymania zimowego nie może się powtarzać.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem okoliczności zawartych w § 13 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/06/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, POLSKA, pok. 130A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Styczeń 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp–zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj w zakładce „Postępowania” w pozycji dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego.

Na podstawie art.24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) wykaz [...] usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert [...], a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg załącznika nr 5;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług [...] wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6;

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 7;

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którą Wykonawca przekazuje do 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia, o której mowa w art.86 ust 5 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2020