Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 126355-2017

05/04/2017    S67

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 067-126355

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL331 Kielecki
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Tel.: +48 413431593
Faks: +48 413444732
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331 Kielecki
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 601 475 342.59 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50113000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce i teren Gmin ościennych.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5

3.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia.

1)Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zamawiającego trasach, według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy w dni powszednie, soboty oraz niedziele i święta. Z aktualnie obowiązującymi rozkładami jazdy Wykonawcy mogą się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Przewozów.

2)średnia roczna ilość kilometrów: 10 297 000 km,

a)w tym autobusami będącymi własnością Wykonawcy:

— MEGA – 2 270 000 km

— MAXI + MIDI – 6 102 000 km

b)w tym autobusami będącymi własnością Zamawiającego:

— MEGA – 550 000 km

— MAXI – 1 375 000 km

Proporcjonalna ilość wykonywanych kilometrów w każdym roku obowiązywania umowy.

3)Na podaną powyżej liczbę kilometrów składają się kilometry bezpośrednio wynikające z obsługi linii (bez kilometrów dojazdowych i zjazdowych). Koszty dojazdu do przystanku początkowego i zjazd z przystanku końcowego Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kilometra wykonanego na linii komunikacyjnej.

4) Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy rozkłady jazdy oraz podział taboru autobusowego według typu pojazdu na poszczególne linie komunikacyjne.

5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tras linii, zmian w rozkładach jazdy i wynikających z tego ilości kilometrów, oraz ilości i rodzajów autobusów jak również zlecania wykonywania dodatkowej pracy przewozowej z tytułu obsługi imprez masowych (w tym sportowych) i obsługi okresowych wzmożonych przewozów pasażerskich (np. w okresie Wszystkich Świętych).

W związku z powyższym wielkość pracy przewozowej może ulec zmianie w granicach (+)(-) 10 % planowanej ilości kilometrów z uwzględnieniem korekty taboru niezbędnego do realizacji większej ilości kilometrów.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ m.in.

— Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1

— Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2

— Wzór umowy – Załącznik Nr 10

5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 601 475 342.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości: 14 000 000 PLN (słownie: czternaście milionów złotych) należy wnieść w terminie do dnia 11.5.2017 do godziny 11:00.

20.2. Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A.

39 1050 1461 1000 0023 5332 1074

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że po.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Na potwierdzenie należy załączyć:

licencję lub zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia,

a) posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 7 000 000 PLN.

Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 7 000 000 zł wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.

Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:

— w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do złożenia oferty a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali usługi przewozowe w komunikacji miejskiej o wartości nie mniejszej niż 60 000 000 PLN brutto.

Na potwierdzenie należy załączyć:

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, usług przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440) w liczbie co najmniej 10 000 000 wozokilometrów, na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na załączniku Nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

— dysponują lub będą dysponować bazą transportową umożliwiającą postój 150 autobusów o powierzchni nie mniejszej niż 25 000 m2 i budynkiem warsztatowym z co najmniej ośmioma stanowiskami (kanały naprawcze ) wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym dokonywanie przeglądów i napraw zlokalizowaną w granicach administracyjnych Miasta Kielce, oraz myjnią.

— dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 25 pracownikami zaplecza technicznego oraz 6 dyspozytorami.

— kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (pełny etat),

— kierowcy muszą posiadać znajomość układu komunikacyjnego oraz topografii miasta w stopniu pozwalającym na prawidłową realizację zadania przewozowego,

— kierowcy muszą znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1).

— dysponują lub będą dysponować autobusami w okresie trwania kontraktu w następujących rodzajach i ilościach: 31 MEGA, 87 MAXI i 5 MIDI, z czego co najmniej połowa z nich powinna spełniać normę emisji spalin minimum Euro 5, a średni wiek nie może przekraczać 8 lat w okresie trwania kontraktu, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20.6.1997 – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2017, poz. 128) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej w tym, wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

Na potwierdzenie należy załączyć:

Wykaz autobusów, które znajdują się lub będą się znajdować w dyspozycji Wykonawcy, którymi będzie on wykonywał przedmiot umowy, na Załączniku Nr 8 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

ul. Głowackiego 4

25-368 Kielce.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu mają zastosowanie podstawy wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23, oraz ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

— Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

— Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Deprtament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017