TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 126665-2021

12/03/2021    S50

Romania-Turda: Plumbing materials

2021/S 050-126665

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Compania de Apă „Arieș” S.A.
National registration number: RO 20330054
Postal address: Str. Sever Axente nr. 2
Town: Turda
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 401078
Country: Romania
Contact person: Ionuț Bogdan Bobic
E-mail: office@caaries.ro
Telephone: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Internet address(es):
Main address: www.caaries.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115334
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru „Achiziție materiale pentru instalații de apă și canalizare”

Reference number: 20330054_2021_PAAPD1160270
II.1.2)Main CPV code
44115210 Plumbing materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Compania de apa Aries S.A. în calitate de entitate contractantă dorește achiziționarea de materiale pentru instalatii de apa si canalizare. Acestea vor fi utilizate de către sectoarele de producție pentru asigurarea desfășurării activității de întreținere, exploatare și extinderi a rețelelor de apă și canalizare ale Companiei de Apa Aries S.A.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Modalitatea de atribuire a contractului este acordul-cadru incheiat pe o perioada de doi ani, cu un operator economic, contractele subsecvente se vor incheia pe perioade de patru luni, din momentul semnarii acordului-cadru.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: se estimeaza ca pe durata de valabilitate a acordului-cadru sa fie atribuite cate un contract subsecvent la un interval de aproximativ patru luni incepand cu data intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Entitatea contractanta va incheia acord-cadru cu un operator economic pe fiecare lot in parte, iar atribuirea contractelor subsecvente in baza acordului-cadru se face fara reluarea competitiei.

Pentru fiecare lot in parte, atribuirea unui contract subsecvent se face ofertantului clasat pe locul I.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 375 011.06 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot II - Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44115210 Plumbing materials
42130000 Taps, cocks, valves and similar appliances
44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
44167000 Various pipe fittings
44167200 Repair clamps and collars
44423750 Drain covers
44482200 Fire hydrants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Main site or place of performance:

Jud Cluj

II.2.4)Description of the procurement:

Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin, descrise in caietul de sarcini si fisele tehnice anexate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 257 060.26 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot I - Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44115210 Plumbing materials
44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
44167000 Various pipe fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Jud Cluj

II.2.4)Description of the procurement:

Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta, descrise in caietul de sarcini si fisele tehnice anexate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 117 950.80 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1: - Operatorii economici (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor.

Nedepunerea DUAE impreuna cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă, conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.

O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

O Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si- au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016 (consolidata la data de 22.12.2017 prin includerea modificarilor si completarilor aduse de OUG nr. 107/20.12.2017), care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea nr. 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant/i si de catre tertul/ii sustinator/i.

Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, asociat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 actualizata, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 actualizata, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea nr. 99/2016 actualizata.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea

Obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata in limba romana.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Bobic Ionut Bogdan – Director General, Bolog Simona Sarmiza – Sef Serviciul Financiar-Contabil, Sa

Bau Sorin – Director Suport Productie, Lupas Andrei – Coord Birou Tehnic, Demeter Adrian – Consilier Juridic, Dragan Niculina Iuliana – Sef Serviciul Achizitii, Nagy Gabriela - Aurica – Expert Achizitii, Tatar Francesca Celina– Expert Achizitii.

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție sectorială.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Cifra de afaceri anuala generala Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale globala a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2018, 2019 și 2020 trebuie să fie cel puțin egală cu 4000000 RON. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Acestedocumentesunt: - Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 și 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat / tertul / tertii sustinatori pentru sustinerea financiara) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 5 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului si Anexa la Formular nr. 5. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a livrat produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, in unul sau maxim 4 contracte, avand o valoare cumulata de minim: Lot 1: 350000 RON fara TVA Lot 2: 370000 RON fara TVA (aceasta valoare cuprinde numai produsele livrate de operatorul economic, in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant). Prin produse similare se intelege: Lot 1: Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta. Unde Fiting: Piesă de legătură de formă tubulară folosită la îmbinarea țevilor, a armăturilor. Conducta: Țeavă, ansamblu de țevi din polietilena sau instalație destinate transportului fluidelor. Fiting: Piesă de legătură de formă tubulară folosită la îmbinarea țevilor, a armăturilor. Robinet: Organ de mașină sau armătură, dispozitiv care se montează la capătul unei conducte, între două conducte sau la capătul tubului de scurgere al unui recipient, în scopul întreruperii sau al restabilirii circulației unui fluid în ambele sensuri ori pentru a regla sau a schimba debitul acestuia. Lot 2: Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin. Unde: Fiting: Piesă de legătură de formă tubulară folosită la îmbinarea țevilor, a armăturilor. Conducta: Țeavă, ansamblu de țevi din PVC sau instalație destinate transportului fluidelor. Vana: Dispozitiv al unui robinet care servește la deschiderea, la întreruperea sau la reglarea circulației unui fluid. Flansa: Piesă plată care servește la îmbinarea de prelungire sau de ramificație a diferite piese, conducte etc. Îmbinarea țevilor se poate face prin sudură, prin manșoane și prin flanșe. Hidrant: Dispozitiv de închidere și de deschidere a apei din conducte sub presiune, la care se pot adapta unul sau mai multe furtunuri. Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului de depunere a ofertelor. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: denumirea, numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, valoarea, perioada (inclusiv data incheierii contractului), data şi numărul documentului de recepţie, precum şi descrierea produselor livrate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele _ x _ locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract, fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nota: În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 183 din Legea 99/2016, Entitatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cerinta nr. 2 - Informatii privind asocierea operatorilor economici Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Lege 99/2016, operatorii economici nefiind obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, acolo unde este cazul, la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta Acordul de asociere (Formularul nr. 3) si Imputernicire semnare oferta (Formularul nr. 4). In cazul in care acordul/rile de asociere este/sunt incheiat/e in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. Contractele incheiate intre liderul asocierii si asociati vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta.

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre fiecare subcontractant, in conformitate cu art. 202-204 din Legea 99/2016 actualizata, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare (Formularul nr. 11), care va include minim denumirea completa si datele de contact ale subcontractantilor, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de acesta/acestia. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc. Daca este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Contractele incheiate intre ofertant/liderul asocierii/asociat si subcontractanti trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta, astfel încât activitatile ce revin subcontractantului/ilor, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie publica. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele/denumirea completa, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant, cf. prev. art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui terț / unor terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute la art. 192 lit.g) doar dacă terțul va presta efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament/angajamente in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 actualizata, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nota: Daca tertul/tertii nu îndeplineste /îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, Entitatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). Modalitatea de indeplinire Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea 99/2016 actualizata, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 6 – Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului si Anexa la Formular nr. 6.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 41 si 42 din HG nr. 394/2016, în cuantum de:

Lot 1 – 3500 lei

Lot 2 – 3700 RON,

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, aceasta trebuie virata in contul COMPANIEI DE APA "ARIES" S.A., nr. RO93BTRL05101202A7261701, deschis la Banca Transilvania Turda, cod fiscal RO 20330054. In cazul garantiei de participare constituite prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, garantia se va depune in format complet, cu toate anexele (conditii de asigurare, dovada platii primei de asigurare etc.). Dovada constituirii garantiei (sub orice forma) se va posta obligatoriu in SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formular nr. 1.

În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.

Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

Retinerea garantiei de catre Entitatea Contractanta se va realiza in oricare din situatiile prevazute prin HG nr. 394/2016 – art. 43. Restituirea garantiei se va realiza de Entitatea Contractanta in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA s... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea Documentatiei de Atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de Atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral, in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— Ofertantii pot face propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Entitatea Contractantă în cadrul Documentaţiei de Atribuire prin formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice ale acestuia.

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE, se va avea în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoana vătămată se poate adresa Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanței de judecată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compania de Apă Arieș S.A.
Postal address: Str. Axente Sever nr. 2
Town: Turda
Postal code: 401078
Country: Romania
E-mail: office@caaries.ro
Telephone: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Internet address: www.caaries.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2021