Szolgáltatások - 1267-2021

04/01/2021    S1

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 001-001267

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
E-mail: erdei.gabor@bfk.hu
Telefon: +36 204512014
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bfk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001384972020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001384972020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés DBC megközelíthetőségének fejlesztésére

Hivatkozási szám: EKR001384972020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztésére, a projekt előkészítés kapcsán engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére.Jelen tervezési feladat fő célja a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének megfelelő kialakítása, amely esetében figyelembe kell venni a lehető legtöbb közlekedési móddal történő eljutás lehetőségét valamint a mentőjárművek előzményben részesítését.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest területe, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 11. kerületben, Dobogó városrészben épül fel Magyarország legmodernebb kórháza, amely összesen 1 200 000 embert szolgál majd ki és amelyben valamennyi típusú egészségügyi ellátást igénybe lehet majd venni. Az ajánlati felhívásban megfogalmazott feladat a Dél-budai Centrumkórházhoz kapcsolódó közösségi és közúti, valamint a gyalogosok és kerékpárosok megfelelő kiszolgálására alkalmas közlekedési infrastruktúra tervezése. A meghatározott közlekedési beavatkozások olyan új, vonzó alternatívát jelentenek majd, amelyek nemcsak az új kórház forgalmát, de a térségben megjelenő egyéb közlekedési igényeket is jól ki tudják majd szolgálni és a hosszútávú városfejlesztési szempontokhoz illeszkedve hozzájárulnak az egész térség közlekedésének, mobilitásának javításához.

— Tervezési szerződés a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztésére, a projekt előkészítés kapcsán engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint,

— Dobogó út hozzávetőlegesen 412 méter hosszú szakaszának (Lapu utca – Balatoni út közötti szakasz) 2x2 sávban történő tervezése a mentő járművek előnyben részesítésnek figyelembe vételével

— Külön szintű csomópont tervezése az M1–M7 autópálya bevezető szakasz – Budaörsi út – Gazdagréti út – Lapu utca – Dobogó út kereszteződésében

— Csomópont tervezése a Balatoni út - Dobogó út kereszteződésében

— Mentő-, és buszsávok létesítésének vizsgálata, tervezése

— Egyéb beavatkozási lehetőségek vizsgálata a tervezési területen.

A tervező feladata:

— Az engedélyezési tervek kidolgozása során felmerülő kérdésekben a tervezési feladat véglegesítésére részletes Döntéselőkészítő Dokumentációk (DeD) készítése,

— Forgalmi modellezés,

— Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása indokolt esetben környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, környezetvédelmi engedély beszerzése,

— Indokolt esetben Közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítése,

— Teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő engedélyezési terv készítése,

— Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása,

— Végleges, beérkezett észrevételek és bírálatok szerint javított engedélyezési tervek elkészítése,

— Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata, szükséges adatszolgáltatása, szükséges tervmódosítások elvégzése és közreműködés a módosításban,

— Idegen terület érintettsége esetén a kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása és ezzel összefüggésben felmerülő tervezések (talajvédelmi terv, művelés alóli kivonás, stb),

— Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetési határok tervének elkészítése, jóváhagyatása,

— A megvalósításhoz szükséges összes jogerős engedély, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást valamennyi terv esetén, jogerős építési engedély megszerzése,

— Előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése,

— Szükség esetén a fakivágási engedély megszerzése,

— Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljes körű engedélyezési dokumentáció elkészítése, végleges - amennyiben indokolt elvi – engedélyek beszerzése,

— Kiviteli tervek elkészítése, minden engedély és hozzájárulás megszerzése,

— Hatósági előírás esetén független tervellenőrzési feladatok elvégzése,

— Organizációs terv elkészítése,

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése,

— Közreműködés a Megrendelő által irányított részvételiségi folyamatban, ennek keretében a Megrendelő által lefolytatott lakossági igényfelmérések során feltárt lakossági igények, elvárások lehetőség szerinti beépítése a tervekbe, részvétel lakossági fórumokon, tájékoztató eseményeken, illetve a lakossági tájékoztatáshoz, információ nyújtáshoz szükséges, a tervezői feladatokhoz szorosan kapcsolódó és a tervezési diszpozícióban részletezett vizualizációs anyagok magas színvonalon történő elkészítése,

— Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján kivitelező kiválasztására irányuló eljárásban ajánlatkérési/közbeszerzési dokumentáció műszaki köteteinek/műszaki leírás összeállítása,

— Műtárgy kiviteli terv hatóság általi jóváhagyatása,

— Vízjogi létesítési engedély megszerzése csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan,

— ÚB állásfoglalások megszerzése amennyiben szükséges ÚME-tól való eltérés,

— A tervezési feladat magában foglalja továbbá a költségbecslés készítését.

Tervezési terület:

Az Dél-budai Centrumkórház építésére kijelölt terület a XI. kerület Dobogó városrészében helyezkedik el, az M1–M7 közös bevezető szakasza, a Balatoni út, a Budaörsi út, valamint a Gazdagréti út Dobogó út és a becsatlakozó Őrmezei út által határolt területen.

A további beavatkozások elvégzéséhez szükséges vizsgálatok a kórház telkén és közvetlen elérését biztosító csomópontokon kívül a Kelenföldi pályaudvar, M1-M7 autópálya, Egér út, Péterhegyi út által lehatárolt területet is érinti, beleértve az 1. sz. főút kezdő szelvénye (Sasadi úti csomópont) és az Egér út közötti szakaszát.

A részletes terület lehatárolást a tervezési diszpozíció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-KK ” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal rendelkező szakember megléte / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „TK ” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal rendelkező szakember megléte / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7 pontban megjelölt időtartam a szerződés teljes időtartama a kötbérterhes teljesítési határidők a szerződés szerint alakulnak.

Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő a forrásigény megismerését követően támogatásra irányuló igényt nyújt be, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja és 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja; vagy a Kbt. 53. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó – 131. § (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Illetve eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint e szerint felfüggesztő feltételként köti ki.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)–(2) bekezdés, 4. § és 8. §, 12–16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek be kell nyújtania.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12–14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P.1. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el a 250 000 000 HUF-ot, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el a 100 000 000 HUF-ot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését valamennyi referencia tekintetében megadva:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,

— a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

O ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

O ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal és végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatokkal történő ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) nem rendelkezik

M.1.1) összesen legalább 300 m hosszon, új vagy meglévő nyomvonalon, tervezett, legalább 2x2 sávos közúti létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;

M.1.2) legalább 1 db külön-szintű csomópont engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább az alábbi a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik

Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) okleveles közlekedés-építőmérnök VAGY közlekedés-építőmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS legalább 36 hónap közutak tervezése területén, közte legalább 2 darab, legalább 300 m hosszon új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, legalább egy csomóponti tervezést tartalmazó közúti létesítménytervezési projektben szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

M2.2.) legalább 1 fő közúttervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.

Vagy

Az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles közlekedés-építőmérnök VAGY közlekedés-építőmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS előbbi végzettség esetén min. 3 év (36 hó), utóbbi végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal.

M2.3.) legalább 1 fő hídtervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.

Vagy

Az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) okleveles szerkezet-építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal) végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel ÉS min. 7 év (84 hó) szakmai tapasztalattal,

Egy szakember egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

Ajánlatkérő az időben párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

– M.2.2) KÉ-K

– M.2.3) HT

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft.

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének (a késedelemmel érintett Teljesítési Szakaszra vonatkozó, nettó) Tervezési Díjrészlete. A késedelmi kötbér napi mértéke (ami a teljes egyértelműség kedvéért a késedelem minden egyes naptári napjára fizetendő) a kötbéralap 0,5 %-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg – Teljesítési Szakaszonként külön-külön - nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) Teljesítési Szakaszra vonatkozó kötbéralap 20 %-át (húsz százalék).

Hibás teljesítési kötbér: kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték, mértéke a kötbéralap 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.

A kötbérmaximumok elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, vagy annak körülményei fennállása esetén attól elállni.

Jótállás: az utolsó teljesítési szakasz szerinti feladatok szerződésszerű teljesítésétől és Megrendelői igazolásától számított 3 évig (36 hónapig) a szerződésben részletezett módon..

Teljesítési biztosíték: összege a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 1 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Jótállási biztosíték: teljes mértéke a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez igazodóan 3 darab számla benyújtására jogosult.

Az ellenszolgáltatás a Tervező által megfelelően kiállított számlák alapján kerülnek kifizestésre a Kbt.135.§(5)-(6),(10)-(12)bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek. rendelkezései alapján. A számlázással kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.

A feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

A teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/01/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/01/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001384972020

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001384972020

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt továbbá az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A szakágak vagy területileg meghatározott szakaszok szerinti részekre bontása azok egymásra való hatása, iteráción alapuló tervezése, illetve teljes területre kiterjedő jellege miatt jelentős kockázatot hordoz magában a komplexitás tekintetében. A szakágak szerinti, vagy területi szétválasztásnál a szakágak és/vagy területi részek közötti ellentmondások feloldását a Megrendelő saját felelősségi körbe venné, ami észszerűtlen döntés, mind műszakilag, mind gazdaságilag. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.

1. Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál a fordított arányosítás, az M.2.1)–M.2.3) szakemberek tapasztalata szempontnál az egyenes arányosítás módszere, a 4. és 5. minőségi értékelési szempont esetén a pontkiosztás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0–10 pont.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

5. A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

6. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

7. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

8. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.

10. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

11. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül az alábbi feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie: a szerződés hatálya és a jótállás időtartama alatt legalább 50 000 000 HUF/év és 25 000 000 HUF/káresemény mértékben. A biztosítás meglétét igazoló dokumentum másolati példányát a Tervező köteles a fenti határidőn belül a Megrendelőnek benyújtani.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését.

14. FAKSZ: Erdei Gábor 01061

15. A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

16. AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja.

17. EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

19. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

20. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

AK az elj.-ban való részvételt 750 000 HUF összegű aj. bizt. (a.b.)) nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján.Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (UniCreditBank Zrt-nél vezetett 10918001-00000100-34770000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel,VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával,VAGY biztosítási szerz.alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetésigazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése (irányadó a Kbt. 41/A. § (2) bek. is az abban foglalt feltételek fennállása esetén).

21. A IV.2.6). pont szerinti 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt ajánlatkérő 30 napot ért.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2020