29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 126844-2021

Submission deadline has been amended by:  179566-2021
12/03/2021    S50

Belgia-Antwerpia: Obsługa zakładów oczyszczania wody

2021/S 050-126844

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Havenbedrijf Antwerpen, nv van publiek recht
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0248.399.380
Adres pocztowy: Zaha Hadidplein 1
Miejscowość: Antwerpen
Kod NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kod pocztowy: 2030
Państwo: Belgia
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Adresy internetowe:
Główny adres: www.portofantwerp.com
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/10610/B3/2021
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eten.publicprocurement.be
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — de bouw en exploitatie van een duurzame waterzuiveringsinstallatie, inclusief de bijhorende wegenis t.h.v. de Industrieweg

Numer referencyjny: B10890
II.1.2)Główny kod CPV
65120000 Obsługa zakładów oczyszczania wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zie II.2.4).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45252210 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Haven van Antwerpen.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ter vervanging van de huidige, tijdelijke WZI-installatie op de site dient er een nieuwe en duurzame installatie te worden gebouwd. Deze installatie zal worden gebouwd in de nabijheid van droogdok 6.

De opdracht bestaat uit twee delen. Enerzijds de bouw van civiele constructies en bijhorende terreinaanleg en anderzijds het ontwerpen en dimensioneren van de waterzuiveringstechnologie aan de hand van de aangeleverde outputspecificaties alsook de bouw van de waterzuiveringsinstallatie.

De civieltechnische constructies en bijhorende terreinaanleg bestaan uit:

— een sokkel in gewapend beton met randgoot, inclusief aansluiting aan de openbare weg (ca. 20 m x 46 m),

— ca. twintigtal funderingspalen,

— prefab pompput van 2 m3,

— verharding en stelconplaten (32 m2),

— ISPS-omheining en elektrische schuifpoort (ca. 8 m),

— aansluiting effluentleiding op het openbare riool, inclusief toebehoren,

— nutsvoorzieningen (drinkwater, elektriciteit),

— aanpassingen aan het huidige leidingwerk.

De waterzuivering dient het drainagewater van het nabijgelegen droogdok 6 te zuiveren tot de vastgelegde lozingsnormen. In het drainagewater zijn verhoogde concentraties van volgende parameters aanwezig: BTEX, VOCl en TBT (Tributyltin). De inschrijvers dienen aan de hand van de aangeleverde informatie (gemiddelde concentraties influent, lozingsnormen en debieten) een waterzuiveringsinstallatie te ontwerpen en dimensioneren.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

De kandidaat legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1. hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 juncto artikel 51 van de Wet van 17.6.2016;

2. hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 juncto artikel 151 van de Wet van 17.6.2016.

Instructies voor het opstellen van het UEA:

— ga naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

— op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

— zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf-formaat om vervolgens bij uw aanvraag te voegen.

Het niet toevoegen van het UEA (voor de kandidaat, de entiteit(en) waarop de kandidaat beroep doet, hetzij leden van het consortium), of het verstrekken van onvolledige of incorrecte informatie op dit document heeft de uitsluiting tot gevolg.

Juridische situatie van de kandidaat (uitsluitingsgronden).

De kandidaat voegt voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 juncto artikel 151 van de Wet en artikel 67 van het KB (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen) een uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. drie maanden oud t.o.v.de limietdatum voor indiening van de aanvraag tot deelneming). Veroordelingen respectievelijk inbreuken ouder dan vijf jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting.

De kandidaat van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn aanvraag tot deelneming regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

— niet in staat van faillissement verkeert,

— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan.

Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over elk van de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 1 905 000,00 EUR.

In het geval de kandidaat indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan met drie referenties van bodemsaneringen waarbij een waterzuiveringsinstallatie werd geëxploiteerd voor de zuivering van grondwater verontreinigde met organische componenten.

— de duur van de inzet van de waterzuivering betreft meer dan vijf jaar,

— met een budget van minimaal 500 000 EUR voor wat betreft het onderdeel waterzuivering,

— de werken moeten gestart of beëindigd zijn in de afgelopen vijf jaar. Voor elke referentie geeft de inschrijver op één pagina:

—— een duidelijke omschrijving van de werken, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de gevraagde specificaties,

—— het geraamde, bestelde of uitgevoerde budget,

—— de uitvoeringstermijn,

—— opdrachtgever met naam en telefoonnummer of email van een contactpersoon.

— de inschrijver beschikt over een geldig Achilles zorgsysteem certificaat (standaardwerken).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. —

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— ga naar de website: https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal,

— op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

— zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf-formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Raad van State, griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Adres pocztowy: Wetenschapstraat 33
Miejscowość: Brussel (Etterbeek)
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Tel.: +32 22349611
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Raad van State, griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Adres pocztowy: Wetenschapstraat 33
Miejscowość: Brussel (Etterbeek)
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Tel.: +32 22349611
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2021